Van son dakika Personel Alımı
İller Bankası 365 Sözleşmeli Personel Alacak

İller Bankası 365 Sözleşmeli Personel Alacak

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, sözleşmeli personel personel alımı için ilana çıktı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; yapılacak sınav ile Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere; Mühendis, Mimar, İçMimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı, Avukat, Tekniker, Yönetim Personeli (İstatistikçi) ve Yönetim Personeli olmak üzere toplam 365 kişi alınacak.

İşte Detaylar!

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

1. GENEL

Bankaya  giriş  sınavı  ile  Genel  Müdürlük  ve  Yurt  İçi  Hizmet  Birimlerinde  sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Mühendis,  Mimar,  İç Mimar,  Şehir Plancısı, Peyzaj  Mimarı,  Avukat, Tekniker, Yönetim Personeli(İstatistikçi) ve Yönetim Personeli alınacaktır.

2. GİRİŞ SINAVI ŞARTLARI

Sınava başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gereklidir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Mühendis pozisyonu için;


En  az  4  yıllık  eğitim  veren  yükseköğretim  kurumlarının  İnşaat  Mühendisliği,  Makine Mühendisliği,    Çevre    Mühendisliği,    Harita    Mühendisliği,    Jeoloji    Mühendisliği,    Jeofizik Mühendisliği,   Bilgisayar   Mühendisliği,   Yazılım   Mühendisliği   veya   Bilgisayar   ve   Yazılım Mühendisliği,   Endüstri   Mühendisliği,   İşletme    Mühendisliği,   Peyzaj   Mimarlığı,   Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca  onaylanmış  dallardan  mezun  olmak  ya  da  bu  alanlarda  denkliği  Yükseköğretim Kurulu  Başkanlığı  (YÖK)  tarafından  kabul  edilen  yurt  dışındaki  yükseköğretim  kurumlarından birini bitirmiş olmak,

Mimar pozisyonu için;
En  az  4  yıllık  eğitim  veren  yükseköğretim  kurumlarının  Mimarlık  bölümünden,  bu bölüme denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanda denkliği Yükseköğretim Kurulu  Başkanlığı  (YÖK) tarafından  kabul  edilen  yurt  dışındaki  yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

İç Mimar pozisyonu için;
En  az  4  yıllık  eğitim  veren  yükseköğretim  kurumlarının  İç  Mimarlık  bölümünden,  bu bölüme denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanda denkliği Yükseköğretim Kurulu  Başkanlığı  (YÖK) tarafından  kabul  edilen  yurt  dışındaki  yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

Şehir Plancısı pozisyonu için;
En  az  4  yıllık  eğitim  veren  yükseköğretim  kurumlarının  Şehir  ve  Bölge  Planlama bölümünden, bu bölüme denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

Avukat pozisyonu için;
Hukuk  Fakültesinden  mezun  olmak  ya  da  bu  alanda  denkliği  Yükseköğretim  Kurulu Başkanlığı  (YÖK)  tarafından  kabul  edilen  yurt  dışındaki  yükseköğretim  kurumlarından  birini bitirmiş olmak, Avukatlık ruhsatını haiz olmak,

Yönetim Personeli (İstatistikçi) pozisyonu için;
En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İstatistik bölümünden, bu bölüme denkliği  yetkili  makamlarca  onaylanmış  dallardan  mezun  olmak  ya  da  bu  alanda  denkliği Yükseköğretim Kurulu  Başkanlığı  (YÖK) tarafından  kabul  edilen  yurt  dışındaki  yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,


Yönetim Personeli (Diğer) pozisyonu için;
En  az 4  yıllık eğitim veren  yükseköğretim kurumlarının  hukuk,  iktisat,  işletme,  maliye, bankacılık   ve   kamu   yönetimi   bölümlerinden,   bu   bölümlere   denkliği   yetkili   makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

Tekniker pozisyonu için;
2    yıllık   eğitim    veren    yükseköğretim   kurumlarının    İnşaat   Teknikerliği,    Makine Teknikerliği, Elektrik Teknikerliği ve Harita Kadastro Teknikerliği bölümlerinden, bu bölümlere denkliği  yetkili  makamlarca  onaylanmış  dallardan  mezun  olmak  ya  da  bu  alanlarda  denkliği Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığı  (YÖK)  tarafından  kabul  edilen  yabancı  okullardan  birini bitirmiş olmak,

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler  geçmiş  olsa  bile;  kasten  işlenen  bir  suçtan  dolayı  bir  yıl  veya  daha  fazla  süre  ile  hapis cezasına  ya da affa uğramış olsa  bile Devletin  güvenliğine karşı  suçlar,  anayasal  düzene ve  bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Sınav tarihi itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak,

e)   Diğer   resmi   veya   özel   kurum   ve   kuruluşlara   mecburi   hizmet   yükümlülüğü bulunmamak,

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir akıl hastalığı bulunmamak,

g) İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

ğ) Bankaya alınacak personelin öğrenim dalları itibariyle dağılımı aşağıdaki şekildedir:

Yurt  İçi  Hizmet  Birimlerine  atanan  personel  6  yıl  hiçbir  şekilde  Genel  Müdürlüğe  ve diğer Yurt İçi Hizmet Birimlerine tayin isteyemeyecektir.

Buna göre; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında;

*Mühendis, Mimar, İç Mimar, Şehir Plancısı ve Peyzaj Mimarı olarak istihdam edilecekler için KPSSP1,

*Avukat olarak istihdam edilecekler  için  KPSSP4,  

*Yönetim  Personeli  olarak  istihdam  edileceklerden  İstatistik  bölümü mezunları için KPSSP12,

* Hukuk bölümü mezunları için KPSSP4, İktisat bölümü mezunları için KPSSP14,  

*Maliye  bölümü  mezunları  için  KPSSP19,  

*İşletme  bölümü  mezunları  için  KPSSP24,

*Bankacılık bölümü mezunları için KPSSP24,

*Kamu Yönetimi bölümü mezunları için KPSSP29,

*Tekniker olarak istihdam edilecekler için KPSSP93 puan türlerinden yetmiş (70) veya üzeri puan almak  kaydıyla,  en  yüksek  puan  alan  adaydan  başlamak  üzere  ayrılan  kontenjanın  üç  (3)  katı kadar aday arasına girmek, (Öğrenim dalları itibariyle Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü giriş sınavına çağrılacaktır.)

h) Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığında istihdam edilecek personel için; ilan tarihi itibariyle 2019, 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce  dilinden  en  az  80  puan  almış  olmak  veya  buna  denk  kabul  edilen  ve  uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

3. BAŞVURULAR


a)  Sınava  girmek  isteyen  adaylar  İş  Talep  Formu’nu  24/05/2021  –  11/06/2021  tarihleri arasında  Bankanın  web  sayfasından  (www.ilbank.gov.tr)  doldurup  JPEG  formatındaki  4,5×6 ebatında  vesikalık  fotoğraflarını  da  ekleyerek  elektronik  ortamda  göndereceklerdir.  (Vesikalık olmayan ve farklı ebattaki fotoğrafları kullananların başvurusu geçersiz sayılacaktır.)


b) Adaylar sınava başvuru sırasında,


I) Yükseköğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin,


II)  Eğitimini  yurt  dışında  tamamlamış  olanlar  için  diploma  denkliğinin  Yükseköğretim Kurulu  Başkanlığı  (YÖK)  tarafından  kabul  edildiğini  gösterir  belgenin,  bu  ilanda  yer  alan bölümlere   denkliği   yetkili   makamlarca   kabul   edilen   alanlardan   mezun   olanlar   da  denklik belgesinin,


III)  Yabancı  Dil  Bilgisi  Seviye  Tespit  Sınavına  denk  kabul  edilen  ve  uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olanlar buna ilişkin belgesinin,

IV) Avukat pozisyonuna müracaat edenler Avukatlık Ruhsatının JPEG formatındaki fotoğrafını yüklemek zorundadır.


c)  11/06/2021   Cuma   günü   saat   (Saat   23:59)   sonra   yapılacak   başvurular   dikkate alınmayacaktır.


ç)  Adayların  başvuruları  Banka  tarafından  kontrol  edildikten  sonra  onaylanacak  ya  da reddedilecektir.


Bilahare   adaylar   aynı   sitede   yer   alan   “Başvuru   Kontrol”   bağlantısı   kullanılarak başvurularının Banka tarafından onaylanıp onaylanmadığını takip edebilecektir.


İstenilen  belgelerde  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  tespit  edilenlerin  sınavı  geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz.  Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.  Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

Gerçeğe   aykırı   belge   verdiği   veya   beyanda   bulunduğu   tespit   edilenler   hakkında

Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

d) Adaylar; Genel Müdürlük, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinden  sadece  birisi  için  başvuruda  bulunabilecek  olup,  İş  Talep  Formunu  kaydettiği andan itibaren hiçbir değişiklik yapamayacaklardır.


e) Bankaca  yapılan  değerlendirme sonucu  aranan  şartları  taşıyan  adaylardan,  en  yüksek KPSS  puanını  alandan  başlayarak  Genel  Müdürlük,  Uluslararası  İlişkiler  Dairesi  Başkanlığı  ve Yurt İçi Hizmet Birimleri için alınacak olan ve ayrı ayrı belirtilen sayının üç (3) katı kadar aday giriş sınavına alınmak üzere Bankanın web sayfasında ilan edilir.

4. SINAV TARİHİ VE YERİ


Sınav ANKARA’da yapılacak olup, sınav yerinin tam adresi ve sınav tarihi ileri bir tarihte Banka web sayfasında ilan edilecektir.

5. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI


Sınav sözlü olarak yapılacaktır.


Sözlü  sınavda  adayların;  mesleki  konulara  hâkimiyeti  ile  kavrayış,  ifade  ve  temsil kabiliyeti, muhakeme   gücü,   davranış   ve   tepkilerinin   mesleğe   uygunluğu   gibi   özellikleri değerlendirilir.


Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak gerekir.

6. KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI


Genel  Müdürlük,  Uluslararası  İlişkiler  Dairesi  Başkanlığı  ve  Yurt  İçi  Hizmet  Birimleri itibariyle başarı sıralaması yapılır. Ancak yapılan sıralama sonunda eşitlik olması halinde Kamu Personeli  Seçme  Sınavı  yüksek  olana  öncelik  verilir.  Eşitliğin  bozulmaması  halinde  adaylar arasında kura çekilir.


Sınavda başarılı  olanların  isimleri,  başarı  sıralamasına göre,  her  bir alan  için  öngörülen sayıda asil aday ve asil adayın yarısı kadar yedek aday ile atama için gerekli belgeler Bankanın web sayfasında ilan edilir.


Yapılan sınav sonucunda, Yurt İçi Hizmet Birimleri için belirlenen sayıdan daha az sayıda adayın sınavı kazanması durumunda, sınav kurulu kararı ile aradaki eksiklik aynı branştan olmak kaydıyla istemleri halinde sınavı kazanan diğer adaylardan tamamlanabilir.


Giriş sınavını kazanan adayların atanmaları için, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 15 günlük süre içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına atama için gerekli belgeler ile  birlikte  başvurmaları  gereklidir.  

15  günlük  süre  içinde  geçerli  bir  mazereti  olmaksızın başvuruda  bulunmayanların  atama  işlemi  yapılmaz.  Ancak  bu  süre,  adayın  belgelendirilmiş geçerli bir mazereti olması ve mazeretin Bankaca kabul edilmesi halinde 15 gün daha uzatılabilir. Bu durumda, süresinde başvurmayan adayların yerine yedek adaylar çağrılır.

7. BİLGİ


Bu ilanda hüküm bulunmayan hallerde “İller Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

Sınavda başarılı olan adaylar Bankada; 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa   ve   diğer   kanunların   sözleşmeli   personel   hakkındaki   hükümlerine   tabi   olmayan sözleşmeli personel olarak istihdam edilecektir.

Sınavla ilgili her türlü bilgi, Bankanın web sayfası (www.ilbank.gov.tr) ve (312) 303 33 11 – 13 numaralı telefonlardan edinilebilir.

Detay Bilgi İçin TIKLAYINIZ

İlginizi Çekebilir

van oturma gecesi esik vanlılar

Unutulmaz Vanlılarla Unutulmaz Bir Van Oturma Gecesi

Unutulmaz Vanlılarla Unutulmaz Bir Van Oturma Gecesi Kadri, Kayhan ve Yener Türkmenoğlu kardeşlerin daveti ile …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir