ysk personel işçi almi
ysk 2021 yüksek seçim kurulu işçi personel alımı duyuru şartları

YSK 63 İl Seçim Müdürlüğüne 103 Personel Alımı Yapacak

YSK 63 İl Seçim Müdürlüğüne 103 Personel Alımı Yapacak

Yüksek Seçim Kurulu, Seçim Müdürlüklerine 103 VHKİ ve zabıt katibi alımı 63 şehir listesi yayınlandı.

YSK alımı 10 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 3 şoför ve 90 zabıt katibi alımı olarak yapılmaktadır.

Yüksek Seçim Kurulu Seçim Müdürlükleri 103 Kamu Personeli Alımı Duyurusu

YSK Seçim Müdürlükleri 10 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 90 zabıt katibi ve 3 şoför alımı yapıyor. En az lise mezunu adaylar başvurularını nasıl yapacağı detayları sunuldu. 63 şehir listesi aşağıda verilen kılavuz içerisinde tablo halinde sunulmuştur.

Başvuru Özel Şartları

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) ve Zabıt Katibi kadrolarına atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak. Şoför alımı kadrosuna atanabilmek için; En az lise veya dengi okul mezunu olmak. Geçerlilik süresi dolmamış B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Okul Bölüm şartları aranmamaktadır.

Başvuruları Nasıl Yapılacak

Başvurular 7 Ekim 2021 tarihinde saat 09.00’da başlayıp 18 Ekim 2021 tarihinde mesai bitimi itibariyle (saat 17.00) sona erecektir. Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde (https://www.ysk.gov.tr) yer alan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

Başvuru KPSS Şartı Durumu

Başvuru yapacak adayların, müracaatlarını tamamlandıktan sonra, adaylar lisans mezunları için KPSSP3 puan türü, önlisans mezunları için KPSSP93 puan türü, lise mezunları için ise KPSSP94 puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak tek bir liste halinde puan sıralamasına tabi tutulacaktır. En az KPSS 70 puan şartı bulunmaktadır.

Yaş ve diğer tüm durumlar için kılavuzu inceleyiniz. Yaş şartı belirtilmemiştir. 657 devlet memurları kanunu 48 madde bu alımda geçerli olacaktır.

İŞTE YSK’nın Personel Alımı İlanın Detayı

Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatına, 30.11.2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim
Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18.02.2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre (kadrolu) ekli listede sayısı, yeri, sınıfı ve unvanı belirtilen yerlere personel alınacaktır.


I- BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR


Başvuru Tarihi: Başvurular 07.10.2021 tarihinde saat 09.00’da başlayıp, 18.10.2021 tarihinde
mesai bitimi itibariyle (saat 17.00) sona erecektir.


Başvuru Şekli: Başvurular, Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde
(https://www.ysk.gov.tr) yer alan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak
suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.


İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile posta veya diğer iletişim kanallarıyla
yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası
sistem tarafından otomatik olarak verilecektir. Adaylar yalnızca bir unvan için başvuru
yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları
geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

Şoför unvanına başvuracak adayların, geçerlilik süresi dolmamış B sınıfı sürücü
belgesi örneğini başvuru formunu doldururken ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.

Sözlü sınava, ilanda belirtilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türlerinden en
yüksek puanı alan adaydan başlamak suretiyle ve ilk defa açıktan atama yapılacak kadro
sayısının beş katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla
aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağırılacaktır.

Sıralamalar unvan bazında ayrı ayrı yapılacaktır.

Müracaatlar tamamlandıktan sonra, adaylar lisans mezunları için KPSSP3 puan türü, önlisans
mezunları için KPSSP93 puan türü, lise mezunları için ise KPSSP94 puan türü esas alınarak en
yüksek puana sahip adaydan başlanarak tek bir liste halinde puan sıralamasına tabi tutulacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav
tarihinden en az on beş gün önce Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde ilan edilmek
suretiyle duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ hükmünde olup ayrıca adaylara yazılı bildirimde
bulunulmayacaktır.

Sözlü sınava adaylar “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus
Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı/ T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ Geçerli Pasaport’tan bir
tanesi)” ile girebileceklerdir.

Taşra teşkilatı Zabıt Katibi kadroları için sözlü sınava katılacak adayların ilan edilen
yerlerden 30 adet yer için tercihte bulundukları imzalı talep istem dilekçelerini sözlü sınav günü
Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.

Sözlü sınavda; atanılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi düzeyi (50 puan), Atatürk
ilkeleri ve inkılap Tarihi bilgi düzeyi (15 puan), genel kültür bilgi düzeyi (15 puan) ile özgüveni,
bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade
yeteneği konularından (20 puan) olmak üzere, toplam 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri
tarafından ayrı ayrıdeğerlendirme yapılacaktır.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav kurulunun verdiği puan ortalamasının en az 70
olması gerekmektedir.

Adayların nihai başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü sınav başarı puanının aritmetik
ortalaması alınarak belirlenecektir.

Nihai başarı listesi, fiziki ortamda istenilecek evraklar ile bu evrakların
Başkanlığımıza teslim usulü ve süresi Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde
duyurulacaktır.

Sınavı kazananların atamaları, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai
başarı listesine ve varsa tercihlerine göre yapılır. (Tercihlerine bu şekilde
yerleştirilemeyenlerin veya tercihte bulunmayanların atamaları Yüksek Seçim
KuruluBaşkanlığınca re’senyapılacaktır.)

Adayların başarı puanının eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü
sınav puanı ve diploma notu yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden
dolayı adli bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı
sayılanların atamaları soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde, belge ile ispatı mümkün
olan mücbir sebepler dışında göreve başlamayanların yerine, nihai başarı puanına
göre en yüksek puandan başlamak üzere varsa yedeklerden atama yapılacaktır.
Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

Aranılan şartları taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen
adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların sonradan tespiti halinde,
yapılan atama işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına
suç duyurusunda bulunulacaktır.

Başvuruda bulunacakların aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları
gerekmektedir.


II- BAŞVURU ŞARTLARI


Genel Şartlar


657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;

Türk vatandaşı olmak,

İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde
657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaşşartını taşımak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
düzeni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmak,

Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans
mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSS94 puan türlerinden en az
70 puan almışolmak,
Özel Şartlar

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Zabıt Katibi kadrolarına atanabilmek için; en
az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) Enaz lise veya dengi okulmezunu olmak,
2) Geçerlilik süresi dolmamış B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.


İlan olunur.

İllere Göre Alınacak Personel Listesi İçin TIKLAYINIZ

Kaynak: Kamu Personel Alimi Com

İlginizi Çekebilir

Ziraat Bankası 150 Personel Alımı Yapacak

Ziraat Bankası 150 Personel Alımı Yapacak Ziraat Bankası personel alımı duyurusu yayımlandı. Yayımlanan duyuruya göre, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir