Van YYÜ Personel Alımı
Van YYÜ'den 50 Kişilik Sürekli İşçi İlanı

Van YYÜ’den 50 Kişilik Sürekli İşçi İlanı

Van YYÜ 50 kişilik sürekli işçi alımı ilanı yayınladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Üniversitemizde  istihdam  edilmek  üzere  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4/D  maddesi,  4857  sayılı  İş  Kanunu,  Kamu  Kurum  ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda belirtildiği şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır.

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) BAŞVURU ŞARTLARI İLE KURA VE SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ


• Türk vatandaşı olmak.


• Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

• Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.


• Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak, 30 yaşından gün almamış olmak.


• Askerlik ile ilişiği olmamak.


• İlanın yayımlandığı tarih itibarıyla, en az son bir yıldır Van İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.)


• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;


a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.


b)  Affa  uğramış  olsa  bile  Devletin  güvenliğine,  Anayasal  düzene  ve  bu  düzenin  işleyişine,  özel  hayata  ve  hayatın  gizli  alanına  ve  cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan  malvarlığı  değerlerini  aklama,  kaçakçılık  ve  fuhuş  suçlarından mahkûm olmamak.


c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.


• Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.


• Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.


• Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.


• Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle ilgili dal ya da dallarından mezun olmak.


• Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması.


• Adaylar, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen meslek kollarına başvuru yapacaklardır.


•  Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarında  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik’in  17  inci  maddesi  gereğince yapılacak sınavda başarılı olmak.


• Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda 09/03/2021 Salı günü saat 14.00’da Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi  Amfisinde  yapılacaktır.  Kura  tarihi,  saati  ve  yeri  ile  ilgili  herhangi  bir  değişiklik  olması  durumunda  yeni  kura  bilgileri  Üniversitemiz  internet sitesinde duyurulacaktır.

Kura sonucu belirlenen adaylar internet sitesinde  ilan  edilecek  olup,  adaylara  ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 COVİD-19 salgınının  Ülkemizde  yayılımına  ilişkin  tedbirler  kapsamında  kura  çekimine  katılımcı  kabul  edilmeyecek  olup  kura  çekim  işlemleri  Üniversitemizin www.yyu.edu.tr web sayfası duyurular bölümünden canlı olarak adaylarla youtube linki paylaşılacaktır.


•  Sözlü  sınava  alınacak  asıl  adayların  listesi  açık  iş  sayısının  dört  katı  kura  çekimi  sonucu  belirlenir.  Kura  ile  ayrıca  aynı  sayıda  yedek  adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur.


• Kura Çekimi sonucunda belirlenen adaylar sözlü sınava alınacaktır.


• Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.yyu.edu.tr) duyurulur. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.


• Belge Teslim İşlemleri: Kura çekimi sonucu belirlenen adayların hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup (www.yyu.edu.tr), adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.


• Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.


• Yapılan sınavlar sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.yyu.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.


•  Adaylar  tarafından  sözlü  sınav  sonuçlarına  ilişkin  olarak,  sonuçların  açıklanmasından  itibaren  2  (iki)  iş  günü  içinde  Sınav  Kurulunca değerlendirilmek üzere Personel Daire Başkanlığı nezdinde yazılı olarak itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, itiraz süresinin bitim tarihini takip eden 3 (üç) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır.

Nihai karar itiraz sahibine bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faks e- posta vs. diğer yollarla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Dilekçesini posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)


• Sözlü sınavında başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.


• İşe alınacak işçilerin deneme süresi 2 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesh edilecektir.


•  Sınav  sonucunda  asıl  olarak  atanmaya  hak  kazanan  adaylardan  istenilecek  belgeler  ve  teslim  tarihi  Van  Yüzüncü  Yıl  Üniversitesi  internet sayfasında  (www.yyu.edu.tr)  duyurulacaktır.

Adayların  söz  konusu  belgeler  ile  Van  Yüzüncü  Yıl  Üniversitesi  Personel  Daire  Başkanlığına  şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Sözlü Sınav sonucuna göre belirlenen asıl adaylardan görevine  başlamayanların,  deneme  süresi  içerisinde  iş akdi  fesih  edilenlerin,  belirtilen  süre  içerisinde  belge  teslim  etmeyenlerin  veya  başvuru  şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine sözlü sınav sonucu yedek olarak belirlenen listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ


Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 22/02/2021 – 26/02/2021 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden veya Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.

C) ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ


•  Sözlü  sınav  sonucunda  başarılı  olup  göreve  başlatılacak  adaylar  Üniversitemiz  internet  adresinde  (http://www.yyu.edu.tr/)  istenilen  belgeleri belirtilecek tarihe kadar Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.


•  Doğum,  hastalık, askerlik vb. nedenlerle  gelemeyecek  durumda  olanların;  bu durumlarını  belgelendirmeleri  halinde  kanuni  mazeretlerinin  sona ermesini takiben 30 (Otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

D) GÖREV TANIMLARI


1. Hasta ya da yaşlının ihtiyaçlarını karşılamak, hastanın gereksinimlerini bilmek, bakım yaptığı yaşlının alışkanlığını not etmek.


2.  Hasta  ya  da  yaşlının  günlük  kişisel  bakımının  (tuvalet,  banyo,  vücut  temizliği  vs.)  yapılmasına  yardımcı  olmak.  Hastaya  pozisyon  vermek, hastanın oda düzenini sağlamak ve oda temizliğini yapmak.


3.  Hastaya  kullanılan  tüm  cihaz  ve  malzemeler  arasından  sağlık  çalışanlarının  uygun  gördüklerini  ve  sedye,  tekerlekli  sandalye,  acil  müdahale arabası gibi hareketli malzemelerin günlük olarak temizliğini yapmak.


4. Sağlık çalışanının uygun gördüğü hastanın birimler arası transferini sağlamak.


5. Görevlendirildiği birimlerin, kliniklerin ve ünitelerinin her türlü temizlik işlemlerini gerçekleştirmek.


6. Bir üst amirinin verdiği diğer yasal görevleri yerine getirmek.

Dateylar İçin TIKLAYINIZ

İlginizi Çekebilir

van spor haber

VANSPOR’DA AYRILIKLAR BAŞLADI!

VANSPOR’DA AYRILIKLAR BAŞLADI! Sezonun kapanması ile beraber Vanspor’da bazı oyuncularla yollar ayrıldı. TEKNİK DİREKTÖR VEDA …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir