van yyü haber kapak foto
Van YYÜ'de Üç İşletme Kiraya Verilecek

Van YYÜ’de Üç İşletme Kiraya Verilecek

Van YYÜ’de Üç İşletme Kiraya Verilecek

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 3 adet işletmeyi kiraya verecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan bilgiye göre ihale konusuna ilişkin şartname Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görülebilir veya 250 (İkiyüzelli) TL karşılığında temin edilebilir.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI’NDAN

1) Üniversitemiz Yerleşkesi içinde bulunan 3 Adet İşletme 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca, 3 (Üç) yıl üzerinden Kapalı Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.


2) İhale Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca yapılacaktır.


İhale Tarihi: 04/01/2022 Salı günü saat 10:00’da yapılacaktır.


3) İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri

MADDE 6-

(1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen dokümanları dosya içerisinde ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna sunmaları zorunludur.


2) Gerçek Kişiler:


a) İlan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ikametgâh belgesi (Asıl)


b) Tebligat için adres beyanı (İmzalı/kaşeli)


c) İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)


d) T.C. Kimlik numarasını bildirmek üzere nüfus cüzdan fotokopisi


e) Kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge (Asıl)


f) Geçici Teminat Belgesi (Asıl); Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:


(i) Tedavüldeki Türk Parası olarak teminat verilmesi durumunda; üniversitemizin ilgili birimine yatırıldığına dair dekont.


(ii) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları gerekli kovuşturma yapılması için Maliye Bakanlığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur)


(iii) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler


g) Teklif Mektubu (Ekteki standart forma ya da bu şartnamenin 7. maddesinin b fıkrasına uygun olacaktır)


h)   Yer görme belgesini ibraz etmek


i) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (Asıl), ayrıca ortak girişim için istenilen belgeler her bir ortakça ayrı ayrı verilecektir.


ı) Noter onaylı İmza Sirküleri (Asıl)


j) Vekâleten katılması halinde noter tasdikli vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri (Asıl)


k) Kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Faaliyet Belgesindeki NACE kodu, müracaat edilen işletme için istenen ve aşağıda belirtilen kodla birebir aynı olmalıdır.


 (i) Market = NACE (47.11.01 bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) kodlu alanlardan en az birinde, Kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış faaliyet gösterdiğini kanıtlayıcı Faaliyet Belgesi (Asıl)


(ii) Fast-Food = NACE ((56.10.05 oturacak yeri olmayan fast-food satış yerleri sunum faaliyeti ve (56.10.18 oturacak yeri olan fast-food satış yerleri sunum faaliyetleri)) kodlu alanlardan en az birinde, Kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış faaliyet gösterdiğini kanıtlayıcı Faaliyet Belgesi (Asıl)


(iii) Restaurant ve Kafe = NACE (56.10.08 diğer lokanta ve restoranların (içkisiz) faaliyetleri (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dâhil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) kodlu alanlardan en az birinde, Kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış faaliyet gösterdiğini kanıtlayıcı Faaliyet Belgesi (Asıl)


l) Gerçek kişilerde şahsın kendisine ait Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge, vekâleten katılım varsa ayrıca vekilin de adli sicil kaydı olmadığına dair belge, (Adli sicil kaydı bulunanlar bu kayıtla ilgili resmi belgeyi dosyaya koymak zorundadır. Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihalelere katılamazlar)


m) İsteklilerin bağlı bulundukları vergi dairelerinden ilan tarihinde veya sonrasında alınmış borcu olmadığına dair belge


n) İsteklilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ilan tarihinde veya sonrasında alınmış borcu olmadığına dair belge


o) Daha önce üniversitemizce gerçekleştirilen benzer ihalelere katılıp, ihale uhdesinde kalan fakat sözleşme imzalamayanlar ile sözleşmesini tek taraflı fesheden gerçek kişiler bu ihaleye giremez.


ö) Kampüs alanında mevcut olarak hizmet veren işletmelerin ihale tarihi itibariyle idareye kira, su, elektrik ve ısınma giderleri vb. gibi borcu varsa bu ihaleye katılamazlar.


p) Market işletmesi ihalesi için Yurt genelinde en az 10 ilde faaliyet gösterdiğine dair kanıtlayıcı belgenin olması. (Asıl)

r)  Market işletmesi ihalesi için haftanın yedi günü günlük soğuk zincir ürünleri ve taze meyve, sebze sevkiyatı yapılabilmesi için Van ili sınırları içerisinde soğuk hava deposunun aktif şekilde bulunduğunu kanıtlayıcı belgenin olması. (Asıl)

s) Restaurant ve Kafe işletmesi ihalesi için, Kamu kurum ve kuruluşlarında hali hazırda faaliyet gösterdiğini kanıtlayıcı belgenin olması. (Asıl)

ş) Restaurant ve Kafe işletmesi ihalesi için, Marka Tescil Belgesinin olduğuna dair kanıtlayıcı belgenin olması. (Asıl)

t) Bazı ürünler için Üniversitemiz Fiyat Tespit Komisyonunun belirlediği fiyatlardan satış yapılacaktır.


u)  İstekliler birden fazla işletmeye teklif veremez.


(3) Tüzel kişiler:


a) Bağlı bulunduğu odadan alınmış, ilan tarihi yılı içinde Ticari İkametgâh belgesi (Asıl)


b) Tebligat için adres beyanı (İmzalı/kaşeli)


c) İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)


d) Vergi kimlik numarası beyanı veya vergi levhası (İmzalı/kaşeli)


e) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge (Asıl)


f) Geçici Teminat Belgesi (Asıl);Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:


(i) Tedavüldeki Türk parası olarak teminat verilmesi durumunda üniversitemiz ilgili birimine yatırıldığına dair dekont


(ii) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları gerekli kovuşturma yapılması için Maliye Bakanlığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.


(iii) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.


g) Teklif Mektubu (Ekteki standart forma ya da bu şartnamenin 7.  maddesinin 2. fıkrasına uygun olacaktır.


h)   Yer görme belgesini ibraz etmek


i) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (Asıl), ayrıca istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.


ı) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri (Asıl)


j) Vekâleten katılması halinde noter tasdikli vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri (Asıl)


k) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri (Asıl ya da noter onaylı)


l) Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi        
m) Kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Faaliyet Belgesindeki NACE kodu, müracaat edilen işletme için istenen ve aşağıda belirtilen kodla birebir aynı olmalıdır.


 (i) Market = NACE (47.11.01 bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) kodlu alanlardan en az birinde, Kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış faaliyet gösterdiğini kanıtlayıcı Faaliyet Belgesi (Asıl)


(ii) Fast-Food NACE ((56.10.05 oturacak yeri olmayan fast-food satış yerleri sunum faaliyeti ve (56.10.18 oturacak yeri olan fast-food satış yerleri sunum faaliyetleri)) kodlu alanlardan en az birinde, Kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış faaliyet gösterdiğini kanıtlayıcı Faaliyet Belgesi (Asıl)


(iii) Restaurant ve Kafe = NACE (56.10.08 diğer lokanta ve restoranların (içkisiz) faaliyetleri (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dâhil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) kodlu alanlardan en az birinde, Kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış faaliyet gösterdiğini kanıtlayıcı Faaliyet Belgesi (Asıl)


n) Şirket müdürü/müdürlerinin ve ortaklarının her birinin ayrı ayrı Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge, vekâleten katılım varsa vekilin adli sicil kaydı olmadığına dair belge (Adli sicil kaydı bulunanlar bu kayıtla ilgili resmi belgeyi dosyaya koymak zorundadır.

Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihalelere katılamazlar)


o) İsteklilerin bağlı bulundukları vergi dairelerinden ilan tarihinde veya sonrasında alınmış borcu olmadığına dair belge.


ö) İsteklilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumundan ilan tarihinde veya sonrasında alınmış borcu olmadığına dair belge.


p) Daha önce üniversitemizce gerçekleştirilen benzer ihalelere katılıp, ihale uhdesinde kalan fakat sözleşme imzalamayanlar ile sözleşmesini tek taraflı fesheden tüzel kişiler bu ihaleye giremez.      

r) Kampüs alanında mevcut olarak hizmet veren işletmelerin ihale tarihi itibariyle idareye kira, su, elektrik ve ısınma giderleri vb. gibi borcu varsa bu ihaleye katılamazlar.


s) Market işletmesi için Yurt genelinde en az 10 ilde faaliyet gösterdiğine dair kanıtlayıcı belgenin olması. (Asıl)

ş)  Market işletmesi ihalesi için haftanın yedi günü günlük soğuk zincir ürünleri ve taze meyve, sebze sevkiyatı yapılabilmesi için Van ili sınırları içerisinde soğuk hava deposunun aktif şekilde bulunduğunu kanıtlayıcı belgenin olması(Asıl)

t) Restaurant ve Kafe işletmesi ihalesi için Kamu kurum ve kuruluşlarında hali hazırda faaliyet gösterdiğini kanıtlayıcı belgenin olması. (Asıl)

u) Restaurant ve Kafe işletmesi ihalesi için Marka Tescil Belgesinin olduğuna dair kanıtlayıcı belgenin olması. (Asıl)

ü) Bazı ürünler için Üniversitemiz Fiyat Tespit Komisyonunun belirlediği fiyatlardan satış yapılacaktır.


v)  İstekliler birden fazla işletmeye teklif veremez.

4) İhale konusuna ilişkin şartname Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görülebilir veya 250 (İkiyüzelli) ₺ karşılığında temin edilebilir.

5) Kiraya verilecek İşletmelerin muhammen bedel ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.


Muhammen Bedel ve Geçici Teminat (1)

6) Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7) Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmede serbesttir.


İLAN OLUNUR

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

İlginizi Çekebilir

Van Büyükşehir’in Mavi Şehir Projesi Kapsamında Arsa Satışları Başladı

Van Büyükşehir’in Mavi Şehir Projesi Kapsamında Arsa Satışları Başladı Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Edremit ilçesinde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir