Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden Formasyon ile İlgili Yeni Kararlar!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden Formasyon ile İlgili Yeni Kararlar!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden Formasyon ile İlgili Yeni Kararlar!

2 Ekim itibariyle eğitim-öğretim faaliyetlerini başlatan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde öğretmenlik mesleği için zorunlu olan Pedagojik Formasyon Eğitimi ile ilgili yeni kararlar alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl aldığı karar ile 4’üncü sınıf ve mezun öğrenciler için yeni bir formasyon programı uygulamaya başlayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, sene başında uygulanmak için belirlenen bazı şartlarda değişiklik yaptı.

Senato kararı ile formasyon eğitimi almak için gereken asgari şartlar başta olmak üzere, bazı değişikliklere giden Van YYÜ senatosu o kararı şu şekilde duyurdu:

Karar 2023/40-5

a) 14.09.2023 tarih ve 2023/36-1 sayılı Üniversite senato kararının iptaline,

b) “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Lisans Öğrencileri İçin Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri Uygulama Usul ve Esasları” nın teklif edilmiş aşağıdaki şekliyle kabulüne,

Oy birliğiyle kabul edildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Lisans Öğrencileri İçin Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri Uygulama Usul ve Esasları
Madde 1. Bu esaslar 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılını kapsar. Uygulama süreçleri ilgili mevzuat ve YÖK tarafından süreçle ilgili gönderilen yazılar çerçevesinde yürütülecektir.

Madde 2. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarının ekinde yer alan öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlardaki fakültelerde bu alanlar için örgün eğitim ve öğretim süresi içinde pedagojik formasyon eğitimi alınabilecektir. Belirtilen alanlar dışındaki öğrenciler bu eğitimi alamayacaktır. Koşulları karşılayan öğrencilere pedagojik formasyon derslerinin açılması, öğretim elemanlarının atanması ve bununla ilgili eğitim- öğretim süreçlerinin yürütülmesi ilgili fakültelerin/yüksekokulların sorumluluğundadır.

Madde 3. Üniversitede ilgili Pedagojik Formasyon sürecinin yürütülmesi için rektörlük bünyesinde bir komisyon kurulacaktır. Bu komisyon eğitim fakültesi eğitim bilimleri bölümünden bir öğretim üyesi, öğrenci işleri daire başkanlığından bir şube müdürü, Uzaktan Eğitim Merkezinden bir müdür yardımcısı ve pedagojik formasyon derslerini verecek birimlerin eğitim-öğretimden sorumlu dekan yardımcıları/yüksekokul müdür yardımcılarından oluşacaktır.

Madde 4. İlgili fakülte/yüksekokullarda Pedagojik Formasyon süreçlerinin yürütülmesi için bir birim komisyonu kurulacak. Bu komisyon eğitim-öğretimden sorumlu dekan yardımcısı başkanlığında fakülte/yüksekokul sekreteri, birim öğretmenlik uygulaması koordinatörü ve öğrenci işlerinden görevli bir memurdan oluşacaktır. Bu komisyon rektörlük bünyesinde kurulacak üst komisyon ile işbirliği halinde çalışmaları yürütecektir.

Madde 5. Formasyon eğitimi alabilecek programlardaki öğrenciler Pedagojik formasyon eğitimi derslerini seçmeli dersler kapsamında alabilecek; pedagojik formasyon derslerini alan öğrencilerin ders transkripti içinde bu dersler, pedagojik formasyon dersi olarak gösterilecek ve mezuniyet ortalamalarına dahil edilecek; ayrıca bütün dersleri başarıyla tamamlayanların diplomalarının arka yüzüne ‘Pedagojik Formasyon Eğitimini Tamamlamıştır.’ ifadesi yazılacaktır. Söz konusu dersleri seçmeli ders olarak alan ancak tümünü tamamlamayan öğrencilerin diplomalarında bu eğitimi tamamladığına dair ifade yer almayacak, öğrencinin sadece transkriptinde aldığı dersler yer alacaktır.

Madde 6. Pedagojik Formasyon Eğitimi dersleri seçmeli ders olarak ilgili fakülteler bünyesinde sadece 4.sınıf öğrencileri için açılacaktır. Öğrencilerin bu dersleri alabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarının (AGNO) 4 üzerinden 3.00 veya üstü olması gerekmektedir. Ancak İl Milli Eğitime bağlı okullarda ilgili branşlardaki öğrencilere danışmanlık yapabilecek yeterli sayıda sertifikalı uygulama öğretmeninin bulunması halinde ön koşul olarak istenen AGNO 2.50’ye kadar düşürülebilir. 2. ve 3. sınıf öğrencileri bu dersleri üstten alamayacaklardır.

Madde 7. Öğretmenlik Uygulaması planlaması her fakülte/yüksekokulun kendi bünyesinde yapılacak, birimler bunun için öğretmenlik uygulaması koordinatörü belirleyecektir. Görevlendirilen koordinatör öğrencilerin uygulama süreçlerine ilişkin bütün planlamaları yapacak ve il milli eğitim koordinatörüyle koordinasyon içinde sürecin yürütülmesini sağlayacaktır.

Madde 8. Pedagojik Formasyon derslerini seçmeli ders olarak alabilecek öğrenci sayısının belirlenmesinden önce birimler tarafından ilgili branşlarda il milli eğitim müdürlüğüne bağlı Van merkezdeki okullarda çalışan ve öğretmenlik uygulaması için uygulama öğretmeni olarak görev yapabilecek sertifikalı branş öğretmeni sayılarının tespit edilmesi ve kontenjanların bu sayılara göre belirlenmesi gerekmektedir. Bu hususla ilgili iş ve işlemlerin “Öğretmenlik Uygulaması Yönergesine” göre yürütülmesi gerekmektedir. Herhangi bir alanda uygulama öğretmeni sayısının yetersiz olması durumunda pedagojik formasyon derslerini alabilecek öğrenci sayısı not üstünlüğü esasına göre belirlenecektir. Kontenjan belirlenmesinde öğrencinin ilgili döneme kadar aldığı tüm derslerden oluşan AGNO dikkate alınacak olup, AGNO’su eşit olan öğrencilerde YKS yerleşme puanı yüksek olana öncelik verilecektir.

Madde 9. Lisans eğitim ve öğretim süresi 4 yıl olan ve formasyon eğitimi alabilecek programlarda toplam AKTS’nin 300’ün altında olması gerekmektedir. Lisans eğitim ve öğretim süresi 4 yıl olan ve formasyon eğitimi alabilecek programların diğer bölümlerden alınabilen veya zorunlu seçmeli olmayan seçmeli derslerinin yerine, üniversitenin formasyon eğitimi alabilecek tüm programları için söz konusu dersler seçmeli ders olarak açılacak ve öğrenciler kendi bölümlerindeki seçmeli dersler yerine bu dersleri alabilecektir. Bu çerçevede mezuniyet 240 AKTS veya üzerinde olabilecektir. Ancak, toplam AKTS 300’ün altında olmalıdır.

Madde 10. Dersler yüz yüze eğitimle veya uzaktan eğitime ilişkin esaslar çerçevesinde online olarak yürütülebilecektir. Eğitim Bilimleri alanında ilgili dersleri verebilecek öğretim elemanı sayısı sınırlı olduğu için farklı fakülte ve yüksekokullardan öğrenciler aynı grup altında birleştirilebilecektir. Bu süreçler ilgili birimler tarafından kurulacak komisyon aracılığıyla planlanacaktır.

Madde 11. Dersler hafta içi saat 17.00’dan sonra gece öğretimi çerçevesinde yapılacak şekilde planlanacak ve dersi verecek öğretim elemanlarına ek ders ödemeleri ilgili birimler tarafından 2914 sayılı kanunun 11. Maddesinin hükümleri uyarınca % 60 zamlı olarak ödenecektir. Farklı fakülte/yüksekokullardan öğrenci gruplarının birleştirilmesi durumunda ek ders ödemesi tek grup üzerinden yapılacak ve bu ödemeyi öğrenci sayısı en fazla olan birim yapacaktır.

Madde 12. Pedagojik Formasyon eğitimi dersleri Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar’ın 6. maddesinde belirtilen ders verecek öğretim elemanlarına ilişkin husus çerçevesinde yürütülecek olup doktora veya doçentlik alanı Eğitim Yönetimi, Eğitim Programları ve Öğretim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme anabilim dallarında olan ve ilgili üniversitenin kadrosunda bulunan öğretim elemanları pedagojik formasyon derslerini verebilecektir. Bunun için fakülteler eğitim fakültesinden veya ilgili koşulları sağlayan öğretim elemanlarının bulunduğu üniversite içi birimlerden görevlendirme talebinde bulunacaklardır.

Madde 13. Görevlendirilen öğretim elemanları ilgili fakülte/yüksekokulların yaptıkları planlama çerçevesinde dersleri işleyecek, sınav sorularını hazırlayacaklardır. Planlama yapılırken dersi verecek öğretim elemanlarının programları da dikkate alınacaktır. Sınavlar dersin öğretim elemanı tarafından yapılacak, sınavla ilgili planlama ve gözetmen görevlendirmeleri ilgili fakülte/yüksekokullar tarafından yapılacaktır.

Madde 14- (Geçici Madde)- 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemiyle sınırlı olmak üzere; 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminden kendi fakültelerinde pedagojik formasyon derslerini alan öğrencilere Rehberlik ve Özel Eğitim, Eğitim Psikolojisi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Öğretim Teknolojileri ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri açılacaktır. Bu dersleri alacak farklı birimlerden öğrenciler aynı grup veya gruplar altında birleştirilecektir. Bu öğrencilerin güz dönemindeki öğretmenlik uygulaması planlaması kendi birimleri tarafından yapılacaktır.

Madde 15- Daha önce lisans düzeyinde pedagojik formasyon derslerini veren birimler bu süreci aynı şekilde sürdürmeye devam edeceklerdir.

Madde 16- Bu Usul ve Esaslar, Öğrenim Sırasında Alınacak Pedagojik Formasyon için geçerli olup Van Yüzüncü Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Madde 17- Bu Usul ve Esasları Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

Kaynak: ZENÜN YEŞİL/ŞEHRİVAN

İlginizi Çekebilir

TOKİ Van Dahil Bir Çok İlde Uygun Fiyata Konut Satacak!

TOKİ Van Dahil Bir Çok İlde Uygun Fiyata Konut Satacak!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir