Vangölü Koruma Kanunu Nihayet Mecliste

Van Gölü Koruma Kanunu Mecliste

Van Milletvekili Murat Sarısaç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na, Van Gölü ve yöresinin korunması ile ilgili kanun teklifi verdi.

Teklifini, Van Gölü havzasındaki yerel dinamiklerin talep ve önerilerine dayandıran Sarısaç, Meclis’in bir an önce bu konuda adım atmasını istedi.

Tedbirler Alınmazsa Vangölü Yok Olacak

Kendisinin de bir Vanlı olarak “Van Gölü Koruma Kanunu” adı altında bir düzenlemeyi gerekli gördüğünü ifade eden Sarısaç, verdiği kanun teklifinde, “Bir zamanlar dünyanın dördüncü büyük gölü olan Aral Gölü’nün kuruması, çevresindeki bütün canlı ekosisteminin yok olması sonucunu getirmiştir. Aynı şekilde Ortadoğu’nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü’nün gerekli önlemler alınmadığında yıllar içinde yok olacağı ve bundan milyonlarca insanın etkileneceği belirtilmektedir. Yine 3.755 km2’lik alanı ve 430 km’lik kıyı uzunluğuyla Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nün de 25 yıl içinde yok olabileceği ifade edilmektedir.” dedi.

Van Gölü’nün kuruması durumunda bölgede ortaya çıkabilecek fiziki değişikliklere değinen Sarısaç, şöyle devam etti:

“Dünyanın en büyük sodalı gölü olma niteliği taşıyan Van Gölü’nün kuruması, çevresinde bulunan Van, Edremit, Erciş, Gevaş, Tatvan, Muradiye, Adilcevaz ve Ahlat gibi nüfusu yoğun yerleşim yerleri de göz önünde bulundurulduğunda büyük bir insani felakete neden olacağı apaçıktır. Çünkü endemik bir balık türü olan İnci Kefali ve içerdiği sazlıklarda yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü’nün çevresinde bir milyondan fazla insan yaşamaktadır.”

Sarısaç, kanun teklifindeki açıklamalarının geri kalan bölümünde de Van Gölü’nün nasıl kirlendiğine ve ne tür önlemler alınması gerektiğine değindi.

Verilen kanun teklifinin içeriği ise, şöyle:

“Van Gölü ve Yöresinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; Van Gölü ile etkilediği coğrafyada yer alan doğal varlıklar ile kültürel ve tarihi değerleri, canlı yaşamının ve biyoçeşitliliğin devamının sağlanması adına korumak ve geliştirmek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görevlerini tespit etmektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Kanun; Van Gölü ve etkilediği coğrafyada koruma altına alınacak alanların belirlenmesini, belirlenen alanların iyileştirme süreçlerinin başlamasını, bu alanlara ilişkin yapılacak tasarruflarda her türlü izin, denetleme faaliyetlerinde temel ilkeleri, uyulacak esasları, alınacak önlemleri, bu önlemleri almaya yetkili kurumları ve bunlarla ilgili gerçek ve tüzel kişilerin görev ve sorumluluklarını kapsar.

Madde 3- İşbu kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ifade edilen heyet tarafından Van Gölü Koruma Alanı’ndaki eko-sistemi, tarihi ve kültürel değerleri koruyacak şekilde ilgili sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarından da görüş alınmak suretiyle Van Gölü Koruma Planı hazırlanır. Bu plan Kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren altı (6) ay içerisinde hazırlanır.

Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Kanun kapsamında;

a) Van Gölü Havzası; Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediyesi, Bitlis Belediyesi’nin ikişer temsilcisinden müteşekkil olan heyet tarafından belirlenecek olan Van Gölü kıyı şeridi, öngörünüm bölgesi, geri görünüm bölgesi ve etkilenme bölgelerinden oluşan ve sınırlarını,

b) Öngörünüm Bölgesi: Van Gölü sahil şeridine bitişik olan alanı,

c) Geri Görünüm Bölgesi: Öngörünüm bölgesine bitişik olan alanı,

ç) Etkilenme Bölgesi: Öngörünüm ve Geri Görünüm bölgeleri dışında Çevre düzeni planında sahil şeridi, Öngörünüm ve Geri görünüm bölgelerinden etkilenen alanı,

d) Kıyı: 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununda tanımlanan kıyı alanını,

e) Sit: 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda tanımlanan sit alanını,

f) Van Gölü ‟nü Koruma İdaresi: Bu Kanunda belirtilen görev ve yetkileri kullanan kamu kurulusunu ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında genel esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a. Van Gölü Havzasında yer alan doğal güzellikler ile kültürel ve tarihi değerler muhafaza edilir; bu kanunun amaçlarına uygun olarak, doğal ve tarihi çevreye uyumu gözetilerek geliştirilir ve doğal yapı korunur.

Van Gölü Havzası’ndan yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.

Van Gölü Havzası, canlı yaşamına zarar verilmediği sürece herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır.

d. Van Gölü havzasında yapılan ve yapılacak yapıların kullanım amacına bağlı olarak yapım koşulları yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediyesi ve Bitlik Belediyesi’nin tam imzasıyla yayınlanır.

e. Van gölü öngörünün ve geri görünüm bölgesinde büyükbaş̧ ve küçükbaş̧ hayvancılık faaliyetleri yapılamaz. Mandıra ve mezbahalar kurulamaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yapılar ve Yeşil Alanlar Yapılar

MADDE 6- (1) Van Gölü Havzası alanında yapılacak yapılar hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerin hükümleri uygulanır.

(2) Bu yapılar yapılış̧ amaçlarına aykırı olarak kullanılamaz, bu kanunlara aykırı olarak yapılan yapılar ile Van gölü havzasının doğal görünümünü bozan yapılar Van Gölü ‟nü Koruma İdaresince yıktırılır.

Ticari işletmeler

MADDE 7- (1) Van Gölü Havzasında maden işletmesi, kum, taş ocağı, kömür ve akaryakıt depoları kurulamaz. Bunlar dışındaki ticari işletmelerin kurulması ise Van Gölü’nü Koruma İdaresi’nden alınacak ve 6 ayda bir düzenli olarak kontrol edilmek üzere en fazla 5 yıl süreli özel izne tabidir.

Çöp, atık ve benzeri şeyler

MADDE 8- (1) Van Gölü Havzasına hurda gemi ve benzeri araçlar bırakılamaz.

(2) Van gölü kıyısında duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz.

(3) Kıyılarda, kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz; kum, çakıl vesaire alınamaz veya çekilemez. Kıyılara moloz, toprak, hafriyat, çöp gibi kirletici etkisi olan atık ve artıklar dökülemez.

(4) Van Gölü Sahilinde dolgu yapılamaz, dolgu yapılacak alan veya bölgeler özel izne tabidir.

Atık su arıtma tesisi

MADDE 9- (1) Van Gölü Havzasında bulunan belediyelerce atık su arıtma tesisi kurulur ve bu tesislerin etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılması sağlanır. Atık su arıtma tesislerinin denetim ve kontrolü ile idari yaptırım kararlarının uygulanması 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili idari sınırlardaki yetkili olan yerel yönetimler tarafından uygulanır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Organlar ve Uygulama Hükümleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Organlar

Kuruluş

MADDE 10- (1) Van Gölü Havzasında yerleşme ve yapılaşmanın planlanması, imar uygulamalarının denetlenmesi ilgili kurumların koordinasyonunu sağlamak üzere Van Gölünü Koruma İdare Heyeti ve Van Gölünü Koruma İdaresi Müdürlüğü kurulmuştur.

Van Gölünü Koruma İdare Heyeti

MADDE 11 – (1) Van Gölünü Koruma İdare Heyeti Van Gölünü Koruma İdare Heyeti Başkanlığında, Van ve Bitlis illeri Van Gölü havzasında yer alan il ve ilçe Belediye Başkanları, Van Gölünü Koruma İdaresi Müdürü, Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu Başkanı, Van ve Bitlis İlleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürleri, Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek ilgili altı (6) bilim dalı öğretim üyesi olmak üzere on dokuz (19) üyeden oluşur. Gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri toplantılara çağrılabilir Van Gölünü Koruma İdare Heyetinin sekretarya hizmeti Van Gölünü Koruma İdaresi Müdürlüğünce yapılır. Van Gölü İdare Heyeti ayda en az bir defa, Van Gölü İdare Heyeti Başkanlığı’nın çağrısı üzerine toplanır, çalışma ve karar alma esasları Van Gölü İdare Heyeti Başkanlığınca belirlenir.

(2) Van Gölü İdare Heyetinin görevleri şunlardır:

a) Van Gölü Havzası İmar planını ve diğer ilgili planlarını görüşmek ve mütalaası ile birlikte iş bu kanunun dördüncü maddesinde ifade edilen heyete sunmak.

b) Van Gölü Havzası kamu yatırımlarını planlamak ve iş bu kanunun dördüncü maddesinde ifade edilen heyete sunmak

c) Van Gölü İdaresi Müdürlüğünün bütçesini görüşmek ve karara bağlamak,

ç) Bu Kanun hükümlerine göre tespit ve teklif edilen yıkım işlerini görüşmek ve karara bağlamak,

d) Van Gölü Havzası İmar Müdürlüğünce gündeme getirilen konuları görüşmek ve karara bağlamak,

e) Doğal dengenin korunmasının sağlanması, endemik türlerin korunmasının sağlanması Çevre Kanunu, Kıyı Kanunu ve İmar Kanunu kapsamında Van Gölü Havzasının korunması ile ilgili kararlar almak,

f) Van Gölünde bilinçsiz ve kaçak avlanmanın engellenmesini sağlamak ile bu konuda merkezi ve yerel yönetim organlarıyla işbirliği yapmak,

g) Çevre Kanunu ile ilgili yapılacak denetim çalışmaları sonuçlarını iş bu kanunun dördüncü maddesinde ifade edilen heyete sunmak

ğ) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.

[ads]

Van Gölünü Koruma İdaresi Müdürlüğü

MADDE 12 – (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı kamu tüzel kişiliğine sahip Van Gölü İdaresi Müdürlüğü; Van Gölü İdare Müdürü, en az iki müdür yardımcısı ile gerekli planlama, plan uygulama, yapı kontrol, idare ve destek birimlerinden oluşur. Van Gölü Alanın da bu Kanunun amacına uygun olarak faaliyetlerin planlanmasından, koordinesinden ve uygulanmasından, Van Gölü Alanının genel görünüm ve estetiğinin ve tarihi ve doğal mimari özelliklerinin korunmasından birinci derecede sorumlu olan Van Gölü İdaresi Müdürü, en az lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş kişiler arasından, Van Valisinin teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca atanır.

(2) Müdür Yardımcıları, Müdürde aranan şartları taşıyan kişiler arasından aynı usulle atanır. Diğer görevlilerin atanması genel hükümlere göre yapılır. Atanacak Meslek grupları; Çevre Mühendisi, Şehir Plancısı, İnşaat Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Makine Mühendisi, Harita Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Maden Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Biyolog, Kimyager, Avukat ve diğer teknik personeller ile İdari kadro personelleridir. Van Gölü İmar Müdürlüğünde görevli müdür ve yardımcıları ile diğer görevliler 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir.

(3) Van Gölü İmar Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Van Gölü imar planlarını ve Van gölü havzası bu Kanunun amacına uygun yatırımları ve ilgili diğer faaliyetleri düzenleyen imar uygulama programlarını ve ilgili diğer planları hazırlamak ve Van gölü Havzasında mevcut belediye başkanlıklarına sunmak.

b) Van Gölü İmar Müdürlüğünün bütçesini hazırlamak, Van gölü idare heyetine sunmak.

c) Van Gölü Alanında imar uygulamalarını, ruhsat ve izin işlemlerine onay vermek. ç) Van Gölü Alanında yapılan ve yapılacak olan yapıları ve inşaatları kontrol etmek d) İmar mevzuatına aykırı yapılar hakkında alınan yıkım kararlarını uygulamak.
e) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.

f) Gerek görüldüğünde Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kurulu ile bilgi alışverişinde bulunulması kurul görüşünün alınması gereken yerlerde görüşünün alınması,

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Hükümleri

Yapılaşma

MADDE 13- (1) “Geri görünüm” bölgesinde Taban Alan Kat Sayısı (T.A.K.S.) azami %20 ve 2 katı (H = 12.50 m. irtifaı), “Etkilenme” bölgesinde ise gene Taban Alanı Kat Sayısı (T.A.K.S.) %25 ve 3 katı (H = 9.50 m. irtifaı) geçmemek şartı ile konut yapılabilir. Daha önce belediyeye bila bedel terk edilmiş veya edilecek olan alanlar bu hesaba dâhil edilir. Hesabat brüt alan üzerinden yapılır. İmar işlemleri ile ilgili iş ve işlemler Van Gölü İmar Müdürlüğü‟nün onayına müteakip ilgili Belediye Başkanlığı tarafından gerekli izin ve ruhsatların verilmesine, ancak, kat alanı ve irtifa ne olursa olsun İmar Kanununun ilgili maddelerine göre yapı sahipleri ruhsat ve iskan alma mecburiyetinde olup, bu işlemler yalnızca ilgili Belediye Başkanlıklarınca avan ve tatbikat projelerine göre verilir. Gerekli görüldüğü takdirde “Van Gölü Havzası” için yapılan planların revize edilmesi “geri görünüm” ve “etkilenme” bölgelerinde Van ili için 3030 sayılı Kanuna göre, “sahil şeridi” ve “öngörünüm” bölgelerinde Van İli ve Bitlis İli sınırları dahil Belediye Başkanlıkları (Van gölü havzasın da bulunan belediyeler) ve Van Büyük Şehir Belediyesince hazırlanarak Belediye Meclisinin kararı ve Belediye Başkanlarının teklifi ile “Van Gölü İdare Heyeti” onayı ile yürürlüğe girer. İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşları, Büyük Şehir Belediye Başkanlığında bir ay süre ile ilan edilen “Sahil Şeridi” ve “Öngörünüm” bölgeleri ile ilgili planlara itiraz edebilir. Belediye Başkanlığı planı itirazları ile inceler ve görüşünü de ekleyerek Belediye Meclisine sunar.

Belediye Meclisi durumu bir ay içinde inceleyerek karara varır. Netice, Büyükşehir Belediye Başkanının sonrasında Van Gölü İmar Heyeti onayı ile kesinleşir. Plan değişiklikleri de aynı usule göre yapılır.

Yapıların denetimi

MADDE 14 – (1) Van Gölü Alanındaki yapılar, kazı izni verildiği günden itibaren Van Gölü İmar Müdürlüğünce inşaat ruhsatına ve eklerine ve bu Kanunla ve 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu’nda esaslara göre denetlenir. Van Gölü İdaresi Müdürlüğü, denetleme sırasında inşaat ruhsatına ve eklerine ve bu Kanunla belirlenen imar mevzuatına aykırılıkları bir tutanakla tespit eder. Tutanak tanziminde mal sahibi veya müteahhit veya fenni mesulün bulunması esastır. Bunların bulunmamaları halinde inşaatta çalışan herhangi bir kişinin bulunması da yeterlidir. Terk edilmiş bir inşaatta tutanak, Van Gölü İmar Müdürlüğünce görevlendirilecek asgari üç görevli tarafından tanzim edilir. İnşaat ruhsatı ve eklerine ve imar mevzuatına aykırılığı tespit edilen yapılar için, tutanak tanzimi ile birlikte inşaat mühürlenir. Yapının mühürlendiğini belirten belge ve levhalar yapının muhtelif cephelerine asılır. Bu suretle durum mal sahibine veya müteahhide veya fenni mesule tebliğ edilmiş sayılır. Tanzim edilen tutanak ve yapının mühürlendiğini belirten belge, bir kroki ile birlikte derhal Van Gölü İdare Müdürlüğüne ve ilgili belediye başkanlığına gönderilir. Yapı sahibi veya müteahhit inşaat ruhsatı ve eklerini denetlemeye hazır bir şekilde inşaat mahallinde bulundurmakla yükümlüdürler. Denetleme usulleri, yapıların denetiminde kabul edilebilir hata payları ve ölçüleri, tarafların yükümlülükleri ve inşaat mahallinde bulundurulması gereken belge ve levhalar ve denetime ilişkin diğer hususlar iş bu kanunun dördüncü maddesinde ifade edilen heyetçe yönetmelikte belirtilir.

Kullanılan yapının denetimi

MADDE 15 – (1)Kullanma izni verilen yapıların, Van Gölü idaresi Müdürlüğünce tespit edilecek önceliklere göre ve bir program dâhilinde, projelerine ve imar mevzuatına uygunluğu denetlenir. Denetleme sırasında tespit edilen aykırılıklar bu Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen esaslara göre tespit edilir ve derhal Van Gölü İmar Müdürlüğüne bildirilir. Tutanak tanziminde yapı sahibi veya yönetici veya kiracının bulunması esastır. Terkedilmiş yapılarda tutanak Van Gölü İdare Müdürlüğünce görevlendirilecek asgari üç görevli tarafından tanzim edilir. Yapıda imar mevzuatına aykırı olarak yapılan değişiklikler ve eklentiler, bu Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre Van Gölü İmar Müdürlüğünce yıkılır veya yıktırılır.

(2) Kullanılan yapıların denetim esasları ve denetim elemanlarının görev ve yetkileri ve ilgili diğer hususlar dördüncü maddesinde ifade edilen heyetçe hazırlanacak yönetmelikte belirtilir.

Yıkım işleri

MADDE 16 – (1) Aşağıda belirtilen yapılar Van Gölü İmar İdare Heyetinin kararı ve Van Gölü İmar Müdürünün yazılı emri ile yıkılır veya yıktırılır:

a) İnşaat ruhsatı olmayan yapılar.

b) Yapının, inşaat ruhsatı ve eklerine ve imar mevzuatına aykırı yapılmış bölümleri.

c) Van Gölü İmar Müdürlüğünce mühürlenerek yapımı durdurulmuş yapıların mühürlendikten sonra yapılan ilaveleri.

ç) Yapılarda kullanma izni verildikten sonra imar mevzuatına aykırı olarak yapılan değişiklikler ve eklentileri.

(2) Bu Kanun hükümlerine göre yıkılması gereken yapılar tespit edildiğinde Van Gölü İdare Müdürlüğünce derhal Van Gölü İdare Heyetine bildirilir. Van Gölü İdare Heyetini en geç yedi gün içinde toplanarak konunun karara bağlanmasını sağlar ve kararı Van Gölü İdare Müdürlüğüne gönderir. Yıkım emri 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine bağlı kalınmaksızın güvenlik kuvvetleri veya belediye zabıta kuvvetleri tarafından mal sahibine veya müteahhide tebliğ edilir. Bu tebligat on beş gün içinde tamamlanır. Tebligatın bu şekilde yapılması mümkün olmadığı takdirde, yıkım emri yapı mahallinde görülebilecek bir yere on beş gün müddetle asılır ve bu işlem bir tutanakla belirlenir. Bu suretle durum mal sahibi veya müteahhide tebliğ edilmiş sayılır. Tebligatın tamamlanmasından itibaren on beş gün içinde yapı, sahibi veya müteahhit tarafından yıkılmadığında, yıkım işlemi Van Gölü İdare Müdürlüğünce yerine getirilir ve yıkım masrafları %20 fazlası ile mal sahibi veya müteahhitten tahsil edilir.

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

Bütçe

MADDE 17 – (1)Van Gölü İdare Müdürlüğü bütçesi; Van Gölü İdare Heyetinin kararını müteakip, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesi içinde ayrı bir program olarak yer alır. İta amiri Van Gölü İdare Müdürüdür.

Gelirler

MADDE 17 – (1)Van Gölü İmar Müdürlüğünün gelirleri şunlardır:

a) Genel bütçeden yapılacak yardımlar, genel bütçeden, ilgili Bakanlık bütçesi kanalıyla yapılacak yardımlardan Van Gölü İdare Müdürlüğüne ayrılacak miktar, bütçe kanunlarında tasrih edilir.

b) Van Gölü havzası Alanında plan ilkelerine uygun olarak yapılacak inşaat veya tadilat projelerinin uygulanmasında Belediye Gelirleri Kanununda yer alan imar ile ilgili harçlar ve harcamalara katılma paylarının bir misli oranında alınacak harç ve harcamalara katılma payları,

c) Van Gölü Alanında kullanılmak üzere, yurt içi ve yurt dışından yapılacak her türlü mal, para ve benzeri bağışlar ve yardımlar ve bu Kanuna göre tahsil edilecek diğer gelirler.

Muafiyet

MADDE 18 – (1) Bu Kanun hükümlerine göre yapı hakkı verilmeyip ticari geliri de olmayan arsalar ile üzerinde kültür ve tabiat varlığı bulunan arsalar emlak vergisinden muaftır.

ALTINCI KISIM

Yasaklar ve Cezalar

MADDE 19 – 1. Van Gölü etrafında ilgili belediyelerce belirlenen alanların dışında ateş yakmak, anız ya da bölgenin bitki örtüsünü yakmak yasaktır. Aksi davranışta bulunanlar hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılır.

2. Van Gölü Havzası Alanında inşaat ruhsatı alınmadan yapılan yapıların tamamı, inşaat ruhsatı ve eklerine ve imar mevzuatına aykırı yapılan yapıların aykırı kısım ve bölümleri, bu Kanunun 13 üncü maddesine göre yıktırılmakla beraber, yapı sahipleri, fenni mesulleri ve müteahhitleri bir aydan altı aya kadar hapis ve 100.000 liradan 300.000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Bu fiillerin tekrar edilmesi halinde söz konusu kişilere verilecek cezalar 1/3„ünden az olmamak üzere üç katına kadar artırılır. Fenni mesullere ayrıca bir yıla kadar meslekten men cezası verilir.

3. İmar mevzuatına ve bu Kanuna aykırı ruhsat verenler, verilmesine müsaade edenler, bu Kanunla verilen görevleri ve bu görevleri belirtilen süre içinde yapmayanlar veya görevini kötüye kullananlar fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Çevre kirliliği ile ilgili uygulamalar dahil idari yaptırım kararlarında Çevre Kanununun 20’nci maddesi uygulanır.

4. Van Gölü Havzası Alanında tarihi ve doğal güzelliklerin yoğunlaştığı kıyı, sahil şeridi ve öngörünüm bölgesinde doğal yapıyı tahrip eden veya niteliğini bozanların fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde iki aydan bir yıla kadar hapis ve 100.000 liradan 500.000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, bu filleri işleyenler, doğal yapıyı en geç bir yıl içinde aslına uygun hale getirmekten sorumludurlar. Aksi halde doğal yapı Van Gölü İmar Müdürlüğünce, masrafları iki katı ile failden ve mal sahibinden müteselsilen tahsil edilerek aslına uygun hale getirilir.

YEDİNCİ KISIM

Diğer Hükümler

Tüzük ve Yönetmelik

MADDE 20 – 1. Van Gölü Havzası Alanında bu Kanunla belirlenen İmar uygulamalarını düzenleyen Van gölü İmar Tüzüğü ve Van Gölü Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur ve Resmi Gazetede yayımlanır. Van Belediyesinin ve Van gölü İmar Müdürlüğünün Van Gölü

Havzası Alanı ile ilgili yönetmelikleri, dördüncü maddesinde ifade edilen heyetin onayından sonra yürürlüğe girer.

Diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

Geçiş hükümleri

GEÇİÇİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde Van Gölü İmar Müdürü atanır ve Van Gölü İdare Heyeti kurulur.

(2) Van Gölü İmar Müdürlüğünün kadroları ihdas edilip, bu kadrolara personel atamaları yapılıncaya kadar ihtiyaç olan personel Taşra Teşkilatından Van Gölü İmar Müdürlüğü emrinde geçici olarak görevlendirilir. Van Gölü İmar Müdürlüğünün bina, araç, gereç ve benzeri ihtiyaçları da Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca sağlanır.

(3) Bu Kanuna göre düzenlenecek tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.”

Kaynak: Nûçevan

İlginizi Çekebilir

van spor haber

VANSPOR’DA AYRILIKLAR BAŞLADI!

VANSPOR’DA AYRILIKLAR BAŞLADI! Sezonun kapanması ile beraber Vanspor’da bazı oyuncularla yollar ayrıldı. TEKNİK DİREKTÖR VEDA …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir