Van Beşyol Meydanı Yenileniyor

Van Beşyol Meydanı Yenileniyor

Van Beşyol Meydanı Yenileniyor

Van Büyükşehir Belediyesi’nin yayımladığı resmi ilana göre, Beşyol Meydanı yenilenecek.

Van Büyükşehir Belediyesi’nden yayımlanan resmi ilana göre, Beşyol Meydanı civarındaki binaların dış cepheleri yenileniyor.

Meydan, dış cephelerde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yeni bir görünüm kazanacak.

Yayımlanan resmi ilanda şu ifadelere yer verildi:

“Van Beşyol Meydanı Çevresinde Bulunan Cephelerde Bakım Onarım ve Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.”

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

*İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir,

*Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler,

*Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır,

*Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

*Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

*İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

*Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

*Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

*İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

*İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

*Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

*İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

*Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

*İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

*Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

*Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

*Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

*İhaleye ilişkin detaylı bilgi için (www.ilan.gov.tr) ziyaret edilebilir.

Kaynak: Van Olay Gazetesi

İlginizi Çekebilir

TOKİ Van Dahil Bir Çok İlde Uygun Fiyata Konut Satacak!

TOKİ Van Dahil Bir Çok İlde Uygun Fiyata Konut Satacak!

Bir Yorum

  1. Bu binaların dış cephe masraflarını belediyemi karşılayacak yada valilik çok saçma olur bu binaların sahipleri bir dünya kira alıyor onlara yaptırmaları gerek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir