JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA LOJİSTİK ALT BRANŞLI SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIM İLANI

Jandarma Genel Komutanlığı 500 Uzman Erbaş Alımı Yapacak!

Jandarma Genel Komutanlığı 500 Uzman Erbaş Alımı Yapacak!

Başvuru Tarihi: 27 Nisan – 11 Mayıs 2023
Başvuru Adresi: https://vatandas.jandarma.gov.tr


İlkokul mezunu olan adaylardan KPSS şartı aranmayacaktır.

Lise ve Ön Lisans mezunları için 2022-KPSS puanlarına bakılacak.

500 Uzman Erbaş Alımı Kadro Dağılımı:


40 aşçı
20 kasap
5 berber
5 fırıncı
17 demirci
60 boyacı
5 çatı ustası
54 duvarcı
40 fayansçı
1 ısı yalıtımcı
12 inşaat kalıpçısı
4 mermerci
40 sıvacı
2 su yalıtımcı
40 sıhhi tesisatçı
50 ısıtma elemanı
5 kaportacı
10 oto boyacı
15 oto döşemeci
20 oto lastikçi
20 oto tamirci
5 beyaz eşya tamircisi
30 terzi

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA

LOJİSTİK ALT BRANŞLI SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIM İLANI

1. GENEL BİLGİLER:

Jandarma Genel Komutanlığına 500 lojistik alt branşlı (Mesleki nitelikli) sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecektir.

Başvurular 27 Nisan 2023 – 11 Mayıs 2023 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak lojistik alt branşlı sözleşmeli uzman erbaş branşları, temin şartları ve diğer detaylar https://vatandas.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) internet sitelerinde yayımlanacak olan; 2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Alt Branşlı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini” kılavuzunda belirtilmiştir.

2. GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. 2023 yılı lojistik alt branşlı sözleşmeli uzman erbaş teminine yönelik;

(1) Ortaöğretim (lise) ve ön lisans mezunu adaylar 2022 yılı KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim (lise) ve ön lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır.

(2) İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.

(3) Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir.

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2023) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2004 (dahil) – 01 Ocak 1996 (dahil) tarihleri arasında doğanlar],

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,

d. Askerliğe elverişli değildir raporu olmamak,

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü (27 Nisan 2023) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (27 Nisan 2018 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2023) itibarıyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 2004 (dahil)- 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar) ve sıralı üç disiplin amiri tarafından “Uzman Erbaş Olur” kararlı nitelik belgesi almış olmak,

g. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre “Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak,

ğ. En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu başvuru kılavuzundaki boy-kilo tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.),

h. Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,

ı. Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli iken buralardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak yahut görev yapmıyor olmak,

i. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

j. Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

k. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından otuz (30) günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahküm edilmemiş olmak,

l. Taksirli suçlar nedeniyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahküm edilmemiş olmak,

m. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı mahküm olmamak,

n. Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

o. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

ö. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,

p. Terör örgütlerine veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,

r. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

s. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,

ş. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, yüz bölgesi, baş bölgesi, tüm boyun ve el parmak uçlarından itibaren dirsekler dahil kollarda kısa kollu gömlek ve dizden itibaren şort ile görünen vücudun herhangi bir yerinde dövme bulunmamak, kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak),

t. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak,

u. Yukarıdaki şartlara ilave olarak lojistik alt branşlı sözleşmeli uzman erbaş temini için başvuru kılavuzunda belirtilen özel şartları sağlamak.

3. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

a. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) yerleşkesi;

JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı

Beytepe / Çankaya / ANKARA

TEL: (0312) 464 4836 (Hafta içi saat:08.00-12.00 / 13.30-17.00)

b. Resmi İnternet Adresleri:

Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr

KPSS Şartı Var Mı? Detayları Nedir?

İlkokul mezunu olan adaylardan KPSS şartı aranmayacaktır.

Lise ve Ön Lisans mezunları için 2022 yılında yapılan KPSS puanından P93 veya P94 puan türünden puan almış olmak gereklidir. KPSS Puanı olmayan Lise ve Ön Lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır.

Askerlik Şartı Olacak Mı?

Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak.

Yaş Şartı ne Olacak?

Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2023) itibarıyla 20 yaşından gün almış olmak ve 27 yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2004 (dahil) – 01 Ocak 1996 (dahil) tarihleri arasında doğanlar].

Askerliğini Yapmış Olanlar Başvuru Yapabilecek Mi?

Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü (27 Nisan 2023) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (27 Nisan 2018 tarihi ve sonrasında terhis olmak.).

Sözleşmeli Erbaş ve Erlerden Aranacak Şartlar:

Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2023) itibarıyla 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 2004 (dahil)- 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar) ve sıralı üç disiplin amiri tarafından “Uzman Erbaş Olur” kararlı nitelik belgesi almış olmak.

Sağlık Şartı Nedir?

Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre “Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak.

Boy Şartı Nedir?

En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu başvuru kılavuzundaki boy-kilo tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak.

Başvurular Başladı!

Jandamra Uzman Erbaş alımları için başvurular başladı. Adaylar başvurularını sadece İnternet üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Başvurular 27 Nisan 2023 – 11 Mayıs 2023 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.

Başvuru Tarihleri: 27 Nisan – 11 Mayıs 2023

Başvuru Adresi:https://vatandas.jandarma.gov.tr

İLANIN TAM METNİ

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

İlginizi Çekebilir

Ziraat Bankası 150 Personel Alımı Yapacak

Ziraat Bankası 150 Personel Alımı Yapacak Ziraat Bankası personel alımı duyurusu yayımlandı. Yayımlanan duyuruya göre, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir