personel alımı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 Personel Alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 Personel Alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 Personel Alacak

Resmi gazetede üzerinden yayımlanan ilana göre Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık 250 personel alımı istihdamında bulunuyor.

HMB istihdam edeceği personele 8 bin TL maaş verecek.

Yayımlanan personel alımı ilanlarına göre Hazine Ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık bünyesinde istihdam edilmek üzere uzman yardımcısı alımı yapıyor. İlana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere 250 personel alımı yapılacak.

250 Uzman Yardımcısı Alımı İçin Başvuru Şartları;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Erkek adayların askerlik görevini yapmış olması askerlikten muaf olması askerlikle ilişiği bulunmaması veya askerlik çağına gelmemiş olmaları gerekmektedir.

Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. Askerlik bilgilerinde hata olan adayların herhangi bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini güncelleştirmeleri, bilgileri güncellendikten sonra da başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik belgesini, Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik belgesini pdf ya da JPEG formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Başvuru Şekli ve Zamanı;

Başvurular 31 Aralık 2021 tarihinde başlamış olup 11 Şubat 2022 tarihinde sona ermiş olacaktır. Başvurular https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr linki üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

İşte İlanın Detayları

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU


I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında (Defterdarlıklarda) boş bulunan toplam 250 adet
Defterdarlık Uzman Yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılmak suretiyle Defterdarlık Uzman
Yardımcısı alınacaktır.


Her İl’in kontenjan sayısı ve atama yapılacak yerler TABLO 1’de gösterilmiştir.

II-SINAV TARİHİ, YERİ VE USULÜ


a) Giriş sınavı Ankara’da yapılacaktır.

b) Giriş sınavı, sözlü usulle gerçekleştirilecektir.


c) Giriş sınavı tarihi, sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri
Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylar sınav
bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.


III-SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:


Adaylar başvurularını, 31/01/2022 (08:30) – 11/02/2022 (17:30) tarihleri arasında e-Devlet
üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapacaklardır.
Giriş sınavına başvuracak adayların, son başvuru tarihi (11/02/2022) itibarıyla aşağıdaki genel
ve özel şartları taşımaları gerekir:


A- Genel Şartlar


a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,


b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,


ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,


d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,


e) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış
olmak (01/01/1987 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),


f) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.


B- Özel Şartlar


a) TABLO 2’de belirtilen öğrenim şartına sahip olmak,


b) ÖSYM tarafından 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS)
katılmış ve TABLO 2’de belirtilen puan türlerinden herhangi birinden en az 70 puan almış olmak
(Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip
oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır).

IV-SINAV BAŞVURUSU:


a) Başvurular, 31/01/2022 (08:30) – 11/02/2022 (17:30) tarihleri arasında
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Kariyer
Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik
ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle, başvuruların son güne
bırakılmaması gerekmektedir.


b) Adaylar ancak bir puan türünü kullanmak suretiyle TABLO 1’de yer alan sadece bir il için
başvuruda bulunabilecektir. Adaylar daha sonra bu tercihinden vazgeçemeyecektir. Birden fazla
tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak
talebinde bulunamayacaktır.


c) Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde Yükseköğretim
Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya mezuniyet bilgileri
gelmeyen adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak
girmeleri, diploma veya mezuniyet belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri
gerekmektedir.


ç) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine
denklik belgesini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.


d) Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir.
Askerlik bilgilerinde hata olan adayların herhangi bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini
güncelleştirmeleri, bilgileri güncellendikten sonra da başvuruda bulunmaları gerekmektedir.


e) Adaylar; istenilen diğer bilgilerini beyan ederek belgelerini pdf ya da jpeg formatında
yükleyeceklerdir.


f) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…”
ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru
işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.


g) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden başvuru tarihleri içerisinde yapılan
başvuru sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru
Henüz Tamamlanmadı” sürecindeki başvurular “Güncelle” butonu ile güncellenebilecektir.


ğ) Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu tekrar
güncellemek isteyen adaylar; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan
“Başvuru Alındı” sürecindeki başvurusunu, öncelikle “İşlem” sütununda yer alan “İptal Et” butonuna
basarak “Başvurumu İptal Et” butonu ile mevcut başvurusunu iptal edecektir. İptal işlemi
gerçekleştirildikten sonra “Başvuru Durumu” sütununda “Başvuru İptal Edildi” ibaresi yer aldığında,
ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni Başvuru” butonuyla tekrar başvuru yapılabilecektir.


h) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, aday sorumludur.
Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.


ı) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa
olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.


i) Bakanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru ve sınavın her aşamasında
adaylardan isteyebilir.


V- SINAVA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ:


Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, TABLO 1’de yer alan her il için ayrı ayrı
belirlenecektir.


Her il için ayrı ayrı olmak üzere; TABLO 1’de belirlenen kontenjan sayısının 3 katına kadar aday
giriş sınavına katılmaya hak kazanır. TABLO 1’de belirlenen her il için kontenjan sayısının 3 katından
fazla başvuru olması halinde sınava katılmaya hak kazanan aday, giriş sınavına başvurduğu KPSS
puanına göre sıralama yapılmak suretiyle belirlenecektir. En yüksek puanlı adaydan başlamak üzere
KPSS puanına göre yapılacak sıralamaya göre kontenjan sayısının en fazla 3 katı kadar aday o il için
yapılacak giriş sınavına katılmaya hak kazanır. Aynı il için yapılan sıralamaya göre son sıradaki adayla
aynı puanlı adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.


VI- SINAV KONULARI:


Giriş sınavı konuları aşağıda belirtilmiştir.


a) Hukuk: Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku), İdare
Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargı), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Başlangıç),
Ceza Hukuku (Genel Hükümler),


b) İktisat: Makro İktisat, Mikro İktisat,


c) İşletme: Temel İşletme Kavramları, İşletme Yönetimi,


ç) Maliye: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası,


d) Muhasebe: Genel Muhasebe,


VII- DEĞERLENDİRME:


Giriş sınavında adaylar;


a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,


b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,


c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,


ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,


d) Genel yetenek ve genel kültürü,


e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,


yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.
Adaylar (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden
değerlendirilir.


Giriş sınavını başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden
verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş puan olması zorunludur.


Adaylar en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralanacaktır. Başarı sıralamasına göre
başvuru yapılan il için ilan edilen toplam kontenjan sayısı kadar aday asıl, bunun en fazla yarısı kadar
aday da yedek olarak belirlenecektir. Puanların aynı olması halinde giriş sınavına başvurduğu KPSS
puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.


Yedek listede yer alan adayların hakları, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl süreyle
geçerli olup, sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Ayrıca, bu süre
içerisinde açılan sınavda başarılı olarak ataması yapılan yedek adayların hakları sona erer.


Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için
müktesep hak teşkil etmez.


VIII- ATAMA:


a) Giriş sınavını asıl olarak başarmış adayların il içerisinde görev yapacağı yer, giriş sınavı puanı
ve tercihleri dikkate alınmak suretiyle en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle belirlenecektir.


b) Giriş sınavını kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav
sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir
hak talep edemez.


c) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz.


ç) Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.


d) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, (b), (c) ve (ç) bendinde
sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların
yerine, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl içinde o il için belirlenen başarı sırasına göre
yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılır.


e) Bir il için belirlenen kontenjanın herhangi bir nedenle boş kalması halinde, diğer illerin
yedekleri arasından giriş sınavı puanı sıralamasına göre tercihleri de dikkate alınmak suretiyle boş
kalan kontenjanlara yukarıdaki usul ve esaslara göre atama yapılır. Bu şekilde tercih alınarak ataması
yapılan adaylar, sınav sonuçlarına göre elde ettikleri yedeklik haklarından feragat etmiş sayılır.


IX- ÇALIŞMA ŞARTI:


Ataması yapılanlar, atandıkları il’de beş yıl görev yapmak zorundadır.


X- DİĞER HUSUSLAR:


a) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini
(nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.)


b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı
Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır.


İlan olunur.


İletişim Bilgileri:
Adres:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No:308
Dikmen Caddesi (06420) Çankaya/ANKARA
Tel : 0 (312) 415 20 54 – 415 20 55
Faks : 0 (312) 425 04 43
Mail : pergensinav2@hmb.gov.tr

Kaynak: Kamu Personeli Alımı

İlginizi Çekebilir

vaski personel alımı

VASKİ 152 Personel Alacak

VASKİ 152 İşçi Alacak Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü’nün iştiraklerinden Van Su …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.