Halk Bankası Çeşitli Branşlarda 1375 Personel Alacak

Halk Bankası Çeşitli Branşlarda 1375 Personel Alacak

Halk Bankası Çeşitli Branşlarda 1375 Personel Alacak

Halka Bankası; 1000 Servis Görevlisi, 363  Müfettiş Yardımcılığı, İç Kontrolör Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı ve 7 BT Müfettiş Yardımcılığı ve BT İç Kontrolör Yardımcılığı olmak üzere toplam 1375 Personel Alacak.

Başvuru Tarihleri : 27 Ekim 2022 – 13 Kasım 2022

Sınav Tarihi : 03 Aralık 2022

İşte Detaylar;

HALKBANK SERVİS GÖREVLİSİ SINAV İLANI


Bankamızda istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen unvanlarda işe alım yapılacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI


Giriş Sınavına katılabilmek için;


a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,


b) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,


c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alımsatımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından, bilişim alanında işlenen suçlardan hükümlü bulunmamak,


d) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,


e) 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak,


f) Başvuru için Tablo-1’de belirtilen il ve illere bağlı ilçelerde ikamet etmek zorunludur. Adaylar Mernis’ten teyit edilen ikamet iline başvuru yapmış sayılacaktır. İkamet ili Tablo-1’de yer almayan adayların sınav başvuruları geçersiz sayılacaktır.


g) Üniversitelerin/yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren ve Tablo-2’de belirtilen bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,


Tablo-2’de belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun
olmakla birlikte İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak; Veya Tablo-2’de belirtilen bölümlerin yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden mezun ya da Şubat 2023 itibarıyla mezun olmak,


h) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, gerekli tahlil ve tetkiklerle belgelemek (Sağlık Belgeleri; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)


i) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 31.12.2023 tarihine kadar tecilli olmak (Yazılı sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak olan adaylar ile bedelli askerlik başvurusunda bulunmuş ve celp dönem tarihi kesinleşmiş adayların başvuruları kabul edilebilecektir.)


j) Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamak,


k) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık mesleğine uygun bulunmak,


Şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir.


Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları, sınav başvurusundaki
beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavları kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir.


SINAVA BAŞVURU


• Başvurular 27 Ekim 2022 Perşembe – 13 Kasım 2022 Pazar günü saat 23.59’a kadar İstanbul Üniversitesi’nin https://halkbank.istanbul.edu.tr internet sitesine üye olmak suretiyle yapılacaktır.


• “Sınav Başvuru Formu” aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular ile şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


• Adaylardan, başvuru bedeli olarak 330 TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel, https://halkbank.istanbul.edu.tr web sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile yatırılacaktır. Başvurusunu tamamlayan ancak sınava
girmeyen adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.


• Giriş sınavı yazılı aşaması; 03 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Adana, Ankara, Bursa,
Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir,
Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van olmak üzere 17 farklı merkezde
gerçekleştirilecektir. Adaylar başvuru sırasında sınava girmek istediği merkez seçimini
yapabilecektir.


• Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 28 Kasım
2022 Pazartesi gününden itibaren İstanbul Üniversitesi’nin https://halkbank.istanbul.edu.tr
internet sitesinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.


• Adaylar sınava girebilmek için, “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte; üzerinde silinti, kazıntı ve bir
değişiklik yapılmamış olan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan, fotoğrafları ile
tanınmalarına engel teşkil etmeyecek nitelikte Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, TC Kimlik Kartı, TCKN
bilgisi içeren Sürücü Belgesi veya geçerlilik süresi devam eden Pasaport ibraz etmek
zorundadırlar. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.


• Sınav günü Covid-19 pozitif rahatsızlığı olan adaylar, Sağlık Bakanlığı Kişisel Sağlık
Sistemi’nden alacakları Covid-19 rahatsızlıklarını gösteren karekod’lu laboratuvar sonuç
raporunu sınavın yapılacağı gün, sınava girecekleri bina girişindeki görevlilere verecekler ve
bu adayların aynı binada önceden ayrılmış yedek sınav salonlarında sınava alınmaları
sağlanacaktır. Bu nedenle, COVID-19 (pozitif) / COVID-19 (temaslı) olduğu için sınava
giremediğini belirten adaylar için tekrar sınav organizasyonu yapılmayacaktır.


• Adayların sınav merkezine, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel,
hesap makinesi vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera, kulaklık, kablosuz
iletişim sağlayan bluetooth, elektronik sözlük, akıllı saat vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri
aktarma cihazları; her türlü kesici ve delici alet, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve
silah yerine geçebilecek nesneler; içecek (su hariç) ve yiyecek vb. gıda maddeleri ile girmeleri
kesinlikle yasaktır.


• 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.


SINAV KONULARI, SORU DAĞILIMI, PUANLAMA YÖNTEMİ VE DİĞER HUSUSLAR


Yazılı sınava ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yazılı sınav “Genel Yetenek/Genel Kültür” ve “Alan Bilgisi” bölümlerinden oluşacak ve toplamda 100 test sorusu yer alacaktır.


Alan Bilgisi Testi :


• Hukuk; Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, İş Hukuku, Bankacılık Kanunu, Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunlarının bankacılıkla ilgili bölümleri


• Ekonomi; Mikro İktisat, Matematiksel İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme, Türkiye Ekonomisi, Para-Banka-Kredi, Genel Ekonomi, İşletme Ekonomisi


• Maliye; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Finansman Politikası ve Yönetimi, Türk Vergi Sistemi Muhasebe ve İşletme; Genel (Finansal) Muhasebe, Finansal Tablolar ve Analizi, İhtisas Muhasebesi, İşletme Yönetimi, Finansal Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Bilanço Analizi
• Bankacılık ve Finans; Banka Muhasebesi, Para-Para Politikası-Merkez Bankacılığı, Finansal SistemUluslararası Finansal Sistemler, Ticari Aritmetik, İstatistik Değerlendirme, doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Yazılı sınavda, sınav bölümlerinin her biri baraj niteliğinde olup adayın başarılı sayılması için; sorulan soruların 1. bölümden en az %50’sinin ve 2. bölümden en az %50’sinin doğru olarak cevaplandırılması ile sınav genel puanının 60 ve üstü olması gerekmektedir.


Servis Görevlisi adaylarından; genel puanı 60 (Altmış) ve daha üzerinde olan, en yüksek puanlı
adaydan başlayarak, alım yapılacak her bir il için kontenjanın 3 katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata ve diğer işe alım uygulamalarına davet edilecektir.

Banka, sınav şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İTİRAZ VE SINAV SONUCU


• Yazılı sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz, İstanbul Üniversitesi sınav
hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen form doldurularak, 05 Aralık 2022 Pazartesi
günü saat 17.00’ye kadar ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.


• Sınav sonuçları İstanbul Üniversitesi’nin https://halkbank.istanbul.edu.tr internet adresi
üzerinden ilan edilecektir.


• Yazılı sınav sonucuna itiraz, İstanbul Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi
olarak erişilen form doldurularak sonuçların yayınlandığı günü takip eden 2 (iki) gün içerisinde
Üniversite’ye yapılabilir.


MÜLAKAT


• Yazılı sınavda başarı sıralamasına giren adaylar mülakata davet edilecektir. Mülakat tarihi,
saati, yeri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler https://halkbank.istanbul.edu.tr
internet adresi üzerinden ilan edilen sınav sonuç belgesinde belirtilecektir.


BİLGİ EDİNME


Aşağıda belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla; sınav süreci hakkında bilgi alınabilecektir.

DİĞER BRANŞLAR

  Müfettiş Yardımcılığı, İç Kontrolör Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ.

·      BT Müfettiş Yardımcılığı ve BT İç Kontrolör Yardımcılığı sınavına ilişkin ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

·      Servis Görevlisi sınavına ilişkin ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

İlginizi Çekebilir

Dicle Üniversitesi 194 Personel Alacak

Dicle Üniversitesi 194 Personel Alacak İlk başvuru Tarihi : 24.03.2023Son Başvuru Tarihi :02.04.2023 (saat 23:59’kadar …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir