Edremit Belediyesi 10 Büfe İçin Kiralama İhalesi Yapıyor

Edremit Belediyesi 10 Büfe İçin Kiralama İhalesi Yapıyor

Edremit Belediyesi 10 Büfe İçin Kiralama İhalesi Yapıyor

Van Edremit’te 10 büfe ile 1 ATM yeri belediye tarafından kiraya verilecek.

İhaleye katılım şartları belli oldu.

Van’da belediyeye ait 10 büfe ve 1 ATM yeri uygun fiyatla kiraya verilecek.

Edremit Belediyesi’nden ihale usulüyle kiraya verilecek yerler için yapılan duyuruda detaylar netleşti.

Belediyeden yapılan ilanda;

“Van İli, Edremit İlçesi, Süphan Mahallesinde (Memur-Sen TOKİ) bulunan, 7199 ada, 1 nolu parsel ile 7201 ada, 1 nolu parsel arasında kalan 5.017,46 m2 yüzölçümlü park alanına yapılan her biri 15 m2 olan 10 adet büfeden dış kapı numaraları 18/18A/18B/18C/18D/18E/18F/18G/18H/18K/ olan taşınmazın;

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c Maddesi kapsamında

“Açık Teklif Usulü” ile 60 aylığına (Beş yıl) kiralanması işi ihalesi, Edremit Belediye Başkanlığı (Yeni Cami Mahallesi, Sahil Cad. No:3, 65100 Edremit/ VAN) Ana Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Van İli, Edremit İlçesi, Eskicami Mahallesi, 264 ada, 1 no.lu parsel ile 265 ada, 1 no.lu parsel arasında kalan park alanına para çekme makinasının (ATM) kurulması için 7 m2 alanın; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c Maddesi kapsamında “Açık Teklif Usulü” ile 36 aylığına (Üç yıl) kiralanması işi ihalesi, Edremit Belediye Başkanlığı (Yeni Cami Mahallesi, Sahil Cad. No:3, 65100 Edremit/ VAN) Ana Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.” denildi.

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN İSTENECEK BELGELER:

*Dilekçe (İş yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

*Kanuni ikametgâh Belgesi,(Nüfus Müdürlüğünden veya e-devletten)

*Nüfus Cüzdan Fotokopisi

*İmza sirküleri veya imza beyannamesi (Noterden tasdikli)

*Geçici İhale Teminatı Mektubu veya nakit yatırdığına dair makbuz.

*Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı. (İlk İlan Tarihi itibariyle alınmış olması)

*Şartname Bedeli Makbuzu 1.000,00 TL

*SGK ve Vergi dairelerinden borç yazısı, (İlk İlan Tarihi itibariyle alınmış olması)

*Tüzel kişi ise Oda Kayıt ve Yetki Belgesi, (2023 Yılına ait)

*Ayrıca şirket veya istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ve imza beyannamesi (Noterden Tasdikli)

*Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişi)

*İhale Dokumanı idari ve Teknik Şartnamelerin tüm sayfaları İmzalı kaşeli olması,

*Kiracı açacağı işletmenin hangi amaçla ve türden açacağına dair taahhütname,

*İstekliler; (4, 9, 10, 11) bentlerinde yazılı olan belgelerin aslını veya noter ya da idare tarafından aslı idarece görülmüştür onaylı örneklerini teklif dosyalarında sunacaklardır.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI

*Muhammen bedel üzerinden %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat banka teminatı mektubu ihale tarihi itibarı ile en az 150 gün olmalıdır veya Van Edremit Belediyesi Edremit Ziraat Bankası şubesi Iban No: TR68 0001 0019 5935 9520 6750 05 nolu hesaba yatırılacaktır. İstekliler 1. Tekliflerini muhammen bedel üzerinde verebilirler. İstekliler muhammen bedelin üzerinde teklif vermeleri durumunda muhammen bedel üzerinden yatırılan % 3 oranındaki geçici teminat bedeli geçerlidir.

*İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesinisatın almak zorundadır. Şartnameyi satın almak isteyenlerin 1.000,00TL. (BinTürkLirası) şartname bedelini Van Edremit Belediyesi Edremit Ziraat Bankası şubesi İban No: TR68 0001 0019 5935 9520 6750 05 numaralı hesaba yatıracak ve makbuza işin adı yazılacaktır.

*İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

*Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklifler, en geç yukarı tabloda belirtilen (istekliler hangi iş yeri numaralı ihaleye katılım sağlayacaklarsa) tarih ve saat’ ekadar, sıra numaralı alındılar karşılığında “Edremit Belediyesi Ana Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne (Yeni Cami Mahallesi, Sahil Cad. No:3, 65100 Edremit/ VAN)teslim etmek zorundadırlar.

*Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37.ve 38. maddelerine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

*KDV, vergi, resim, harçlar ve diğer tüm giderler istekliye aittir.

*İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde tüm vergilerin yatırılarak ve idarenin istediği sözleşme öncesi belgeleri idareye vermek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir. İstekli bu durumdan dolayı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

*İdari şartname, teknik şartname ve ihale dokümanlarında bulunmayan hükümler 2886 sayılı D.İ.K hükümleri geçerlidir.

*İhtilaf halinde VAN Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

*İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Kaynak: Vanolay – Kasım Keklik

İlginizi Çekebilir

TOKİ Van Dahil Bir Çok İlde Uygun Fiyata Konut Satacak!

TOKİ Van Dahil Bir Çok İlde Uygun Fiyata Konut Satacak!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir