sözleşmeli işçi alımı
Bitlis ve Şırnak'taki Üniversitelerine Personel Alınacak

Bitlis ve Şırnak’taki Üniversitelerine Personel Alınacak

Bitlis ve Şırnak’taki Üniversitelere toplam 32 Sözleşmeli Personel Alınacak.

Bitlis Eren Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak.

Son başvuru tarihi 27 aralık 2021

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin b) fıkrası gereğince “yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, Lisans/Ön Lisans/Ortaöğretim 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

Genel Şartlar :

> Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

> 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

> 657 sayılı Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

> Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.

> 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

> KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

> Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kuramca tek taraflı olarak feshedilir.

> 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre sözleşme imzalanacaktır.

Özel Şartlar:

1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak ve belgelendirmek (Asil listeye giren adayların atama için bu belgeleri ibraz edecekleri zaman belgelerin geçerlilik sürelerinin dolmamış olması gerekir).

2- Koruma ve Güvenlik Görevlisi 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

5- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Başvuru Tarihi : 13.12.2021

Son Başvuru Tarihi : 27.12.2021

> Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

> Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

> Adaylar başvurularını ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde (son gün mesai saati bitimine kadar) Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Rahva Yerleşkesi BİTLİS adresine şahsen yapacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile faks, internet veya posta ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1-Fotoğraflı başvuru formu (https://www.beu.edu.tr/birimicerik.aspx?id=8&icid=2168 )

2-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.

3-Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

4-Diploma veya Mezuniyet Belgesin aslı veya onaylı örneği (e-Devletten alınabilir).

5-2020 yılı KPSS sınav sonuç belgesi (Barkod sorgulaması yapılacaktır).

6-Başvurulan unvanda isteniyorsa iş tecrübesini gösterir onaylı belge.

7-Sabıka Kaydı/Adli Sicil Belgesi (e-Devletten temin edilebilir.)

8-Askerlik Durum Belgesi(e-Devletten temin edilebilir.)

9-Onaylı Hizmet Belgesi.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

> Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitimi tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemizin http://www.beu.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

> Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde (son gün mesai saati) bitimine kadar Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapması gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuru yapmayan adaylar atama hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

> Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedeklerden sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

> Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecek olup idaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

> İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

> Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

> Her pozisyonun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedekler sırası ile çağırılacaktır.

> İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

> Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır.

> Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

NOT: Atamaya hak kazanan asil ve yedek adaylardan atamaya esas olmak üzere tam teşekküllü hastaneden sağlık raporu istenecektir.

Adres: Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Binası Rahva Kampüsü Bitlis – Türkiye

Detaylı Bilgi İçin : 0434 222 00 00

Dahili: 1502-1504-1515-1516

Mail Adresi: personeldairesi@beu.edu.tr

Şırnak Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alacak.

Son başvuru tarihi 27 aralık 2021

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” da yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

NOT: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin

başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.

A. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

3- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

6- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilişiği bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş olmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7- Tüm unvanlar için 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve fiziki engeli bulunmamak, (Atama yapıldıktan sonra sağlık kuruluşundan alınacak heyet raporu ile bu durumu belgelendirmek.)

8- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak,

9- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

10- Belirtilen öğrenim düzeyi mezunu olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

11- Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak

12- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

13- Temizlik Görevlisi olarak çalışacaklar için aşağıda belirtilen Temizlik Görevlisi İş Tanımında belirtilen hususlara uygun çalışma yapmak,

14- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,

15- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma yapmak ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

B. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru formu (www.sirnak.edu.tr adresinden temin edilecektir.)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.)

3- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.)

4- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.)

5- Sicil Kaydı belgesi

6- Fotoğraf (1 adet)

7- Askerlik Durum Belgesi

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Ayrıca atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.

C. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Başvuru Başlama Tarihi: 13.12.2021

Başvuru Bitiş Tarihi: 27.12.2021 (Saat 17.00 mesai bitimine kadar)

1- Başvuru tarihleri içinde www.sirnak.edu.tr internet sitesinde duyurular bölümünde bulunan başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulup fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Şırnak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Mehmet Emin Acar Kampüsü Rektörlük Binası adresine şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.

İnternet, faks, e-posta vb. yöntemlerle yapılan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belge verenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

2- Postada yaşanan gecikmelerden dolayı Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

3- Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4- Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

D. SONUÇ

1- Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

2- Tüm başvurular ilgili alanların KPSS puan sıralamasına göre değerlendirilecektir. KPSS puanı aynı olan adayların olması durumunda diploma (mezuniyet) puanına göre değerlendirme yapılacaktır.

3- Atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde web sayfamızdan duyurulacaktır.https://6f9f40135a305210ab80852b9bcba9e4.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

4- Her kadronun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

5- Adaylar başvuru sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgilerini Üniversitemiz www.sirnak.edu.tr internet adresinden takip edebileceklerdir.

6- Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan puan üstünlüğüne göre atama yapılacaktır.

7- Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Şırnak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybedecektir. (istenilen belgeler ve gerekli bilgiler ayrıca duyurularda yayımlanacaktır.)

8- Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır.

9- Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Şırnak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. itirazlar, en fazla 10 (on) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde postaya verilmeyen veya şahsen teslim edilmeyen itirazlar ile dilekçesinde; T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayanların itirazları ve e-posta ve belgegeçer (faks) ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

10- Yerleşmeye hak kazanan adaylarla güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak kaydıyla hizmet sözleşmesi imzalanacaktır. Sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

11- Web sitemizden yapılan ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

E. TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

Üniversitemiz mekanlarının ana girişi ve çevresi dahil; sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek, katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak, tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak ve sürekli olarak temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak, lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek, aynaları ve muslukları silmek, her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek ve peyzaj bakım işlerini yapmak, görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak, görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek, görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek, tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.

F. İLETİŞİM

Şırnak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Telefon: 0486216 8241 Dahili 1078/1072 E-posta: personel@sirnak.edu.tr

Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Kaynak: Memurler Net

İlginizi Çekebilir

personel alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 Personel Alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 Personel Alacak Resmi gazetede üzerinden yayımlanan ilana göre Hazine ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir