Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 407 Personel Alacak

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 407 Personel Alacak

Tapu Kadastro 407 kamu personeli ve düz memur alımı için ilana çıktı.

Tapu kadastro bünyesine en az lise mezunları arasından alınacak personel alımı için kimler başvuru yapabilecek ve açıklanan boş kadro ve unvanlar neler?

Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamada alınacak personeller sözleşmeli statüde çalıştırılacaklar.

Tapu Kadastro Devlet Personel Alımı Boş Kadro ve Ünvanlar

5 Büro Memuru alımı,

302 kişi Tekniker alımı,

100 kişi Koruma Güvenlik Görevlisi alımı olacak şekilde

GENEL ŞARTLAR

*Büro Memuru Alımı ve Tekniker kadrolarına alınacak personel için adaylarının;
2020 yılında yapılan KPSS P93 puanı en az 70 olması,

*Tekniker alımı için adayların Tapu ve Kadastro mezunu olması,

*Büro Memuru alımı adaylarının Emlak Yönetimi, Emlak ve Emlak Yönetimi, Gayrimenkul Yönetimi bölümler mezunu olmaları şartı aranmaktadır.

Sözleşmeli olarak alınacak koruma ve güvenlik görevlisi alımı için adaylarının;

*En az lise mezunu olması,

*Başvuru yapacak adaylardan lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılı KPSS P3 puanı, ön lisans mezunları için 2020 yılı KPSS P93 puanı, lise mezunu adayların ise 2020 yılı KPSS P94 sınavlarından en az 70 puan almış olması şartı bulunmakta.

*Adayların 07 Ocak 2022 tarihi itibariyle adayların 30 yaşını bitirmemiş olması,

*Erkek adayların 170 cm kadın adayların 160 cm den kısa olmaması gibi başlıca şartlar aranmakta.

2022 Tapu Kadastro Başvuru Tarihleri

2022 tapu kadastro başvuru şartlarını taşıyan kamu personeli alımı adaylarının 29 Aralık 2021 tarihi ile 07 Ocak 2022 tarihleri arasında başvurularını e devlet üzerinden Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı “isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” adresi üzerinden yapılması gerekiyor.

Şahsen, kargo ya da posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

İŞTE DETAYLAR

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – SÖZLEŞMELİ PERSONEL
ALIM İLANI


Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak amacıyla, ekli listede yerleştirileceği bölgesi, ili ve birimi belirtilen 5 (beş) adet Sözleşmeli Büro Personeli, 302 (üçyüziki) adet Sözleşmeli Tekniker ve 100 (yüz) adet Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.


POZİSYONLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER


A-GENEL ŞARTLAR


1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.


2) Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.


3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.


B-ÖZEL ŞARTLAR

1) Sözleşmeli Büro Personeli ve Sözleşmeli Tekniker unvanları için;


a) 2020 yılı KPSS (B) grubu P93 puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.


b) Aşağıda belirtilen bölümlerden mezun olmak.


c) Adayların mezun oldukları ön lisans programlarına uygun pozisyonlara başvuru yapmaları gerekmektedir.


Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacaktır.


SÖZLEŞMELİ TEKNİKER (TAPU MÜDÜRLÜKLERİ):


TAPU KADASTRO MESLEK YÜKSEKOKULU
TAPU VE KADASTRO
TAPU KADASTRO
SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ (TAPU MÜDÜRLÜKLERİ):
EMLAK YÖNETİMİ
EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ
GAYRİMENKUL YÖNETİMİ
SÖZLEŞMELİ TEKNİKER (KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİ):
HARİTA
HARİTA KADASTRO
HARİTA VE KADASTRO
HARİTA VE MADEN ÖLÇME


2) Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için;


a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;


1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.


2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.


3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.


b) Lisans mezunları için; 2020 ve 2021 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P3), ön lisans mezunları için; 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P93), ortaöğretim mezunları için ise; 2020 Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P94) 70 ve üzeri puan almış olmak.


c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.


ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.


d) İlanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 31 yaşından gün almamış olmak.


e) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,


f) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak.


14.12.2021 21:54 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 407 Sözleşmeli Personel alacak – DPB842007
https://www.ilan.gov.tr/ilan/901926/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/tapu-kadastro-genel-mudurlu…


g) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)


h) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak.
Atanmaya hak kazanan adaylar tarafından, e, f, g, h maddelerinde belirtilen hususlar tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ1) Başvurular, 29/12/2021 tarihinden 07/01/2022 tarihi saat: 23:59′ a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


2) Adaylara ait KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgiler başvuru esnasında e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edilerek başvurular alınacağından adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.


Atanmaya hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.


3) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
4) Erkek adaylardan askerlik bilgilerinde hata olanların herhangi bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini düzelttirdikten sonra başvuruda bulunmaları gerekmektedir.


5) Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini pdf ve jpeg formatında başvuru sırasında yüklemeleri gerekmektedir.


6) Başvuruların bitim tarihinden sonra yapılacak olan değerlendirmede usulüne uygun olmayan, eksik veya yanlış bilgi ve belgelerle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
7) Adaylar başvuru değerlendirme sonuçları ile yerleştirme süreci ve sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden takip edebilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Adayların işlem süreci ve gelinen aşamalar ile ilgili Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr) yayımlanan duyuruları takip etmesi gerekmektedir.


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA


Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların KPSS (B) grubu puanı esas alınacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle, ekli listede belirtilen birimlerin karşılarındaki ilan edilen boş kadrolara asil olarak atanmaya hak kazanan adayların yerleştirmesi yapılacak, asil sayısının iki katı kadar da yedek sayısı belirlenecektir. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde diploma notu yüksek olan adaya, diploma notunun eşit olması halinde ise doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.


GENEL HÜKÜMLER


1) Yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz neticelenen, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.


2) Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar, feragat edenler, ataması iptal edilenler veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine yedek adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılacaktır.


İlanen duyurulur.


İLETİŞİM
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı
Dikmen Caddesi No:14 Bakanlıklar/ANKARA
Tel : 0 (312) 5514517 – 5514716
e-posta : personel.kadro@tkgm.gov.tr

Kaynak: Kamu Personeli Alimi

İlginizi Çekebilir

van kurban bayramı

Van’da Bıçakçıların Kurban Bayramı Mesaisi Başladı

Van’da Bıçakçıların Kurban Bayramı Mesaisi Başladı Van’da yaklaşık 60 yıldır bıçak bileyen Muzbah Cengiz’in Kurban …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.