Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Çeşitle Branşlarda 203 Müze Personeli Alacak

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, çeşitli branşlarda 203 kamu personeli ve müze görevlisi alımı yapacak.

Başvuruları 15-24 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak.

En az lise mezunu olan adaylar bu iş ilanları başvurusunu yapabilecek.

Öğrenim durumu olarak da; Lise, önlisans ve lisans mezunları başvuru yapabilecek.

Memur Alımı Başvuru Genel Şartları


*18 yaşını tamamlamış olmak.

*Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

*Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

*Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

*Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.


*Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

*Adaylar, Başkanlık tarafından ilan edilen sözleşmeli personel ve işçi pozisyonlarından yalnızca birine müracaatta bulunabilecektir.

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

KPSS PUAN ŞARTLARI

ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93), ve ortaöğretim mezunları için KPSS (94) puan türünden 60 (altmış) ve üzerinden KPSS puanı almış olmak.

Tekniker (El Dekoru),

Tekniker (Seramik Model Kalıp),

Diğer Teknik Hizmet Personeli (El Dekoru) ve

Destek Personeli (Şoför) pozisyonları için KPSS puan şartı aranmaz.

İŞTE DETAYLAR

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 657-4/B
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN SINAV DUYURUSU


1-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER


Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında
çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre, aşağıdaki tabloda başvuru
özel şartları belirtilen 203 boş pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.

2- SINAVA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR


Genel Şartlar:


2.1. Başvuru özel şartlarına sahip olmak,
2.2. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve
(7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.
2.3. 18 yaşını tamamlamış olmak.
2.4. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
2.5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya
hak kazanmamış olmak.
2.6. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş
olmak.
2.7. Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
2.8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2.9. Adaylar, Başkanlık tarafından ilan edilen sözleşmeli personel ve işçi pozisyonlarından
yalnızca birine müracaatta bulunabilecektir.
2.10. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev
yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde
belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi
tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve
kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
2.11. ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından
lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93), ve ortaöğretim mezunları
için KPSS (94) puan türünden 60(altmış) ve üzerinden KPSS puanı almış olmak.
2.12. Tekniker (El Dekoru), Tekniker (Seramik Model Kalıp), Diğer Teknik Hizmet Personeli
(El Dekoru) ve Destek Personeli (Şoför) pozisyonları için KPSS puan şartı aranmaz.


3- BAŞVURU SÜRESİ, YERİ VE ŞEKLİ


3.1. Başvurular 15 Aralık 2021 tarihinde saat:9.30’da başlayıp, 24 Aralık 2021 tarihinde
saat:23.59’da sona erecektir.
3.2. Başvurular, e-Devlet üzerinden Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe
Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet
şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır.
3.3. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden başvuru
yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta yoluyla
yapılan başvurularda kabul edilmeyecektir.
3.4. Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinden otomatik olarak
gelmektedir. Bilgilerinde, hata/eksiklik olan veya mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen
adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya
mezuniyet belgelerini pdf formatında E-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
3.5. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine
denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
3.6. Erkek adayların askerlik bilgileri e-Devlet üzerinde Millî Savunma Bakanlığından
otomatik olarak gelmektedir.
3.7. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı
olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı
fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev
yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini pdf formatında başvuru sırasında
e-Devlet üzerinden yüklemeleri gerekmektedir.


3.8. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla
gerçekleştirilmiştir…”ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu
nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
3.9. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda
bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaktır.
3.10. Adaylar; deneyime ilişkin istenilen belgelerini de pdf formatında e-Devlet üzerinden
yükleyeceklerdir.
3.11. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adayların Silahlı Güvenlik Kimlik
Kartı veya Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına veya bu belgeler için ilgili kurumlara
başvuruda bulunduğunda ilişkin resmi belgelerini başvuru esnasında e-Devlet üzerinden
yüklemeleri gerekmektedir. Başvuru esnasında Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı olmayan
adaylardan sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin nihai liste ilan
edildikten itibaren evrak ibraz süresi içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını
ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecek, ataması yapılanların
atamaları iptal edilecektir.
3.12. Çözümleyici pozisyonuna başvuran adayların, C-SHARP (ASP.NET, MVC), MS-SQL,
JAVA programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini ilişkin belgelerini başvuru esnasında
e-Devlet üzerinden yüklemeleri gerekmektedir.
3.13. Başvurularını başarı ile gerçekleştiren adaylar başvuru sürecini tamamladıktan sonra
“Başvuru Bilgileri” çıktısını alabileceklerdir.


4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN EDİLMESİ VE İTİRAZ


Müracaatlar tamamlandıktan sonra,
4.1. Başkanlıkça süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların
belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru
şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
4.2. Başvurusu kabul edilenlerden;
a) KPSS+Uygulamalı+Sözlü sınava tabi tutulacaklarda KPSS sınav puanı en yüksek puana
sahip adaydan başlanarak sıralanması sonucunda, her unvan için ayrı ayrı olmak üzere alınacak
personel sayısının 8 katı kadar aday uygulamalı sınava çağrılacaktır. Uygulamalı sınavda
başarılı olanlar arasından, en yüksek puana sahip adaydan başlanarak sıralanması sonucunda,
her unvan için ayrı ayrı olmak üzere alınacak personel sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınavına
çağrılacaktır.
b) Uygulamalı+Sözlü sınava tabi tutulacak adaylardan başvurusu kabul edilenlerin tamamı
uygulamalı sınava çağrılır. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puana
sahip adaydan başlanarak sıralanması sonucunda, her unvan için ayrı ayrı olmak üzere alınacak
personel sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınavına çağrılacaktır.
c) KPSS+ Sözlü sınava tabi tutulacaklarda KPSS sınav puanı en yüksek puana sahip adaydan
başlanarak sıralanması sonucunda, her unvan için ayrı ayrı olmak üzere alınacak personel
sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınavına çağrılacaktır.
4.3. Yapılan puan sıralamalarında son adayla aynı puana sahip diğer adaylar da ilgili sınava
çağrılacaktır.
4.4. Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede sınava katılma
şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların
sınavları geçersiz sayılacak ve ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.
4.5. Sınavlara katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin ilan www.millisaraylar.gov.tr internet
sitesinde yayımlanacaktır. Ayrıca, adaylar başvuruların değerlendirilmesine ilişkin
bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara yazılı bildirimde
bulunulmayacaktır.
4.6. Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar, sınavlara katılmaya hak kazanan adayların ilan
edilmesinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde gerekçesini belirtmek suretiyle yazılı olarak
şahsen ve posta yoluyla ilanda belirtilen adrese yapılabilir. İtirazlar en geç 5 (beş) işgünü içinde
incelenir ve sonuç ilgilinin e-posta adresine bildirilir.


5- GİRİŞ SINAVININ İLAN EDİLMESİ, SINAV ŞEKLİ, DEĞERLENDİRİLMESİ,
SONUÇLARI VE İTİRAZ


Giriş sınavı uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınav olmak üzere yapılır.


5.1. UYGULAMALI SINAV


5.1.1. Uygulamalı Sınav ile ilgili duyurular, Başkanlığımız www.millisaraylar.gov.tr internet
sitesinde “Duyurular/Milli Saraylar Personel Alımına İlişkin Duyurular” bölümünde ilan
edilecektir. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmündedir. İlgili
adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacak olup, söz konusu duyuruların takip
edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
5.1.2. Uygulamalı Sınava girmeye hak kazanan adaylara ait günlük katılım listeleri, sınav
yerleri, sınav tarihleri ve diğer bilgiler Başkanlığımız www.millisaraylar.gov.tr internet
sitesinde ilan edilecektir.
5.1.3. Uygulamalı sınav, uygulamalı sınav ilanında belirtilen usulde gerçekleştirilir.
Uygulamalı sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) olması şarttır.
5.1.4. Uygulamalı sınav sonuçları Başkanlığımızın www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde
ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar
uygulama sınav sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
5.1.5. Uygulama sınav sonuçları ile ilgili itirazlar uygulama sınav sonucunun ilan edilmesinden
itibaren 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililerin eposta adresine bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.
5.1.6. Uygulamalı sınav öncesi adayların HES kontrolü yapılacaktır. Sınav yapılan tarihlerde
COVID-19 testi pozitif olan ve karantina altında olan adaylar (temaslı karantinada olanlar dâhil)
sınava alınmayacaktır. Sınav tarihinin en geç son günü itibariyle tedavisi tamamlanarak
karantina süresi biten adaylar uygulama sınavının son günü gerekli tedbirler alınarak söz
konusu sınava alınacaktır. Uygulamalı sınavın son gününde karantinası devam eden adaylara
ayrıca Sınav Komisyonunca belirlenen gün ve saatte sınav yapılacaktır.
5.1.7. Sınava katılacak adaylar belirlendikten sonra sınav tarihi ve saati hakkında
www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde açıklama yapılacaktır. Adayların, sınav saatinden
en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı kimlik
belgesi (nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya sürücü belgesi veya süresi
geçerli pasaport) ve HES kodu bulundurmaları gerekmektedir. Kimlik belgesinde fotoğraf ve
kimlik numarası bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.


5.2. SÖZLÜ SINAV


5.2.1. Sözlü Sınav ile ilgili duyurular, Başkanlığımız www.millisaraylar.gov.tr internet
sitesinde “Duyurular/Milli Saraylar Personel Alımına İlişkin Duyurular” bölümünde ilan
edilecektir. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmündedir. İlgili
adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacak olup, söz konusu duyuruların takip
edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
5.2.2. Sözlü Sınava girmeye hak kazanan adaylara ait günlük katılım listeleri, sınav yerleri,
sınav tarihleri ve diğer bilgiler Başkanlığımız www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan
edilecektir.
5.2.3. Sözlü sınav sonuçları Başkanlığımızın www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan
edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar sözlü sınav
sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
5.2.4. Sözlü sınav öncesi adayların HES kontrolü yapılacaktır. Sınav yapılan tarihlerde COVID19 testi pozitif olan ve karantina altında olan adaylar (temaslı karantinada olanlar dâhil) sınava
alınmayacaktır. Sınav tarihinin en geç son günü itibariyle tedavisi tamamlanarak karantina
süresi biten adaylar sözlü sınavının son günü gerekli tedbirler alınarak söz konusu sınava
alınacaktır. Sözlü sınavın son gününde karantinası devam eden adaylara ayrıca Sınav
Komisyonunca belirlenen gün ve saatte sınav yapılacaktır.
5.2.5. Sözlü sınav, ilanda belirtilen usulde gerçekleştirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için,
komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik
ortalamasının en az 60 (altmış) olması şarttır.
5.2.6. Sözlü sınavda adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, (a) bendi için 50 puan (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin
her biri için 10 puan verilmek suretiyle değerlendirilir.


6.SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN VE İTİRAZ


6.1. Adayların sınavlardan almış oldukları puanların (KPSS puanı dahil) aritmetik ortalaması
alınarak başarı puanı belirlenir.
6.2. Yapılan değerlendirme sonucunda başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak
suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl aday ile asıl aday
sayısının dörtte biri kadar yedek aday belirlenir ve Başkanlığın www.millisaraylar.gov.tr
internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer
Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat
yapılmaz. Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla varsa yazılı, uygulamalı ve
sözlü sınav puanı, bunların eşit olması halinde diploma tarihi önce olan, bunun da eşit olması
halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.
6.3. Adaylar, giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş işgünü
içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Vişnezade Mah.
Dolmabahçe Cad.No:1 BEŞİKTAŞ-İSTANBUL adresine yazılı olarak şahsen veya posta
yoluyla itiraz edebilirler. İtirazlar en geç beş işgünü içerisinde incelenir ve sonuç ilgilinin eposta adresine bildirilir.

ATAMA İŞLEMLERİ


7.1. Atanmaya hak kazanan adaylar, atamaya esas istenilen belgelerle birlikte duyurulan süre
içinde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı/Personel Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir.
7.2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince
durumu olumlu olanların atama işlemi yapılacaktır.
7.3. Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir
mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan
anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.
7.4. Asıl olarak kazanan adayların çeşitli sebeplerle atamalarının yapılmaması veya iptal
edilmesi ve benzeri nedenlerle bu pozisyonların boşalması halinde yeniden yapılacak ilk
sınavın duyuru tarihine kadar bu pozisyonlara, yedek listede yer alanların nihai başarı sırasına
göre atamaları yapılabilir. Bu şekilde atanamayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
7.5. Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar ile gerekli şartları
taşımadığı sonradan anlaşılan adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için sınav
sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. Başkanlık tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş
ise bu bedel yasal faizi ile birlikte ilgiliden tazmin edilecektir.

DİĞER HUSUSLAR


8.1. Sözleşmeli personel alımı ve sınav ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler
Kariyer Kapısı üzerinden ve https://www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde
yayımlanacaktır. Bu kapsamda yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat
mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
8.2. İlan metninde belirtilmeyen durumlarda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.

8.3. Personele ödenecek ücret:

Yukarıda belirtilen Sözleşmeli Personel pozisyonlarına ilişkin brüt ücretlere her yıl için
memur maaşlarına yapılan zam oranında artış yapılacaktır.

Ek ödeme, Yabancı dil tazminatı ve AGİ hesaplamaya dahil edilmiş, Aile Yardımı ve Çocuk
Yardımı parası hesaplamaya dahil edilmemiştir.

Kıdem Yılı olarak 5 yıldan az olanlar dikkate alınmıştır.

SGK Prim Matrahı üzerinden BES kesintisi yapılmıştır.


BİLGİ İÇİN:


Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Vişnezade Mah. Dolmabahçe Cad. No:1 BEŞİKTAŞ-İSTANBUL Tel: 0 (212) 236 90 00
Kamuoyuna ilanen duyurulur

Kaynak: Kamu Personeli Alımı

İlginizi Çekebilir

van kurban bayramı

Van’da Bıçakçıların Kurban Bayramı Mesaisi Başladı

Van’da Bıçakçıların Kurban Bayramı Mesaisi Başladı Van’da yaklaşık 60 yıldır bıçak bileyen Muzbah Cengiz’in Kurban …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.