personel alımı 2022
Gençlik ve Spor Bakanlığı 652 Personel Alımı Başvuru Ekranı Açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı 652 Personel Alımı Başvuru Ekranı Açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK 652 yurt personeli istihdam etmek üzere başvuruları başladı.

GSB İl Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere boş kadrolara istihdam etmek üzere personel alımı gerçekleştirecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 yılı sözleşmeli KYK 652 yurt personeli alım ilanını, kontenjan, dağılımı ve şartlarının yer aldığı kılavuzu yayınladı.

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, iktisat, işletme, maliye, ekonometri, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve insan kaynakları yönetimi ile ilgili bölümlerinden mezun 60 kişi,


Resim, heykel, grafik, seramik, geleneksel Türk sanatları, fotoğraf, müzik, film tasarımı ile ilgili bölümlerinden mezun 99 kişi,

Sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler ve turizm ile ilgili bölümlerinden mezun 99 kişi,


Bilgi ve belge yönetimi, biyoloji, coğrafya, felsefe, fizik, istatistik, kimya, matematik, tarih, Türk dili ve edebiyatı, mütercim-tercümanlık ile ilgili bölümlerinden mezun 30 kişi,


Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren herhangi bir bölümünden mezun olmak 30 kişi,


Kadınlarda İse;


Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, iktisat, işletme, maliye, ekonometri, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve insan kaynakları yönetimi ile ilgili bölümlerinden mezun 74 kişi,


Resim, heykel, grafik, seramik, geleneksel Türk sanatları, fotoğraf, müzik, film tasarımı ile ilgili bölümlerinden mezun 100 kişi,

Sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler ve turizm ile ilgili bölümlerinden mezun 100 kişi,

Bilgi ve belge yönetimi, biyoloji, coğrafya, felsefe, fizik, istatistik, kimya, matematik, tarih, Türk dili ve edebiyatı, mütercim-tercümanlık ile ilgili bölümlerinden mezun 30 kişi,

Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren herhangi bir bölümünden mezun 30 kişi alımı olacaktır.

318’i erkek, 334’ü kadın olmak üzere toplamda 652 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 2020 yılı KPSS P3 puanına göre personel alımı yapacağını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 652 Personel Alımı Başvuru Şartları

657 sayılı Devlet Memurlar Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kılavuzda belirtilen bölümlerden mezun olmak,

2020 yılı KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

18 yaşından büyük 65 yaşından küçük olması,

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak,

Görevini yapmaya herhangi bir engel hastalığı olmaması,

Tam zamanlı çalışmaya engel durumu olmaması,

Arşiv araştırması olumlu sonuçlanması gibi genel şartları bulunmaktadır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 652 Personel Alımı Başvuru Şekli ve Tarihi

Personel alımına başvuracak adayların 31 Ocak 2022 ile 04 Şubat 2022 tarihleri arasında E-Devlet Gençlik ve Spor Bakanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve CBİKO üzerinden elektronik ortamda başvuru yapmaları gerekmektedir. CBİKO (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuru yapmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Adaylar pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabilirler.

Adaylara sınav Ankara şehrinde yapılacak.

İşte Başvuru Kılavuzu Detayları

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 YILI SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI DUYURUSU


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754
sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatı İl
Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puan sırası esas alınarak yurt
yönetim personeli boş pozisyonları için belirlenen ek-1 sayılı kontenjan dağılımı listesinde belirtilen boş
kontenjan sayısının üç (3) katı kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre
tam zamanlı “4/B Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli” alımı yapılacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI


1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve
7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
3) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun
olmak.
4) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
5) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
6) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,
7) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
8) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,
9) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
10) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

Adayların öğrenim düzeylerinin ve cinsiyetlerinin başvuru yapılacak pozisyona ve gruba uygun olması
gerekmektedir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak
üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl
geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri
yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan
adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.


II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI


1) Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 31 Ocak 2022 (10:00) – 04 Şubat 2022 (17:00)
tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer
Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.
2) Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan
adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.
3) Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
4) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle
değişiklik yapılmayacaktır.
5) Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı farklı pozisyonlardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir.
6) Adayların öğrenim düzeylerinin ve cinsiyetlerinin başvuru yapılacak pozisyona ve gruba uygun
olmasından, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.


III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRMA


1) Duyuruya uygun şekilde yapılan başvurular ile adayların başvurdukları pozisyon ve cinsiyete göre ilan
edilen niteliklere uygunluğu Bakanlığımız tarafından incelenecektir.
2) 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puan sırası esas alınarak her bir grup için KPSS B grubu KPSS P3
puanı en yüksek olan adaydan başlamak kaydıyla ek-1 kontenjan dağılımı listesinde belirlenen boş
kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.
3) Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması
halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.
4) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile ilgili duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde
ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylar başvurularına ve sınava ilişkin
bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.


IV- SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ


1) Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır.
2) Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;


Ek-2


a) Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat ile Bakanlığımız mevzuatı vb.) (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
e) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
3) Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.
4) Adaylar sözlü sınava ilişkin bilgilerini, sözlü sınava katılmaya hak kazananlar sınava katılacakları sınav
tarihini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
5) Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında
bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya
pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
6) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav
hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak
mücbir sebeple sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak
kaydıyla adaylar için sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.
7) Bakanlık sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.
8) Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt
yapılmayacaktır.


V- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI


1) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri
puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.
2) Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Başarı listesi sözlü sınav puanı en
yüksek adaydan başlanarak cinsiyete göre her bir pozisyon ve grup için ilan edilen kontenjan sayısına
göre belirlenecektir.
3) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl aday
ve kontenjan sayısı kadar yedek aday tespit edilecektir.
4) Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, mezuniyet tarihi önce
olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
5) Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış
olmak, müktesep hak teşkil etmeyecektir.


VI- SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ


1) Sözlü sınav sonuçları ile ilgili duyurular Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup
adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Adaylar sözlü sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer
Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
2) Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sözlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş
günü içinde yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına
yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 15 (on beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz
dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.
3) Sözlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak
Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırılmayan, İtiraz
dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri
dikkate alınmayacaktır. E-mail veya faksla yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.


VII- YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ VE GÖREVE BAŞLAMA


1) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle cinsiyete göre ilan edilen her bir pozisyon ve
grup için belirlenen kontenjan sayısı kadar adayın başvurduğu pozisyona yerleştirmesi yapılacaktır.
2) Göreve başlamaya hak kazanan adaylara ilişkin duyurular Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra
ilan edilecek olup kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Adaylar yerleştirme sonuçlarına
ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
3) Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde hizmet sözleşmesini imzalayarak görev yerlerine giderek
fiilen göreve başlayacaklardır. Süresi içinde geçerli mazereti olmadan göreve başlamayan adaylar
feragat etmiş sayılacaktır.
4) Belirlenen son göreve başlama tarihi itibarıyla, mücbir sebeplerle (doğum, hastalık, askerlik vb.) göreve
başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin bitimini
takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlatılabileceklerdir.
5) Asıl listede yer alanlardan göreve başlama işlemlerinin yapılması için geçerli bir mazereti olmadığı
halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu
adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.
6) Yedek adaylar, ihtiyaç olması halinde herhangi bir nedenle boşalan sözleşmeli pozisyona, aynı usul ile
başarı sırasına göre bu kapsamda yapılacak bir sonraki alıma kadar göreve başlatılabilecektir.


VIII- DİĞER HUSUSLAR


1) Yurt yönetim personeli 24 saat esasına göre hizmet veren Bakanlığımız taşra teşkilatına bağlı yurt
müdürlüklerinde görev yapacak olup çalışma saatleri ilgili birimlerce mevzuat çerçevesinde
belirlenecektir.
2) Bakanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda
adaydan belge talep edebilecektir.
3) Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda
bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Sözleşme yapılmış ise
sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
4) Sınav ile ilgili Bakanlığımızın internet sitesinde yapılan tüm duyurular ve Kariyer Kapısı üzerinden
yapılan tüm bilgilendirmeler tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5) Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı
dilekçelerini Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına
ulaştırmaları gerekmektedir.
6) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak
Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.


IX- İLETİŞİM


Yazışma Adresi: Gençlik ve Spor Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü
Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ / Ankara
İletişim: GSB Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472
İlgililere duyurulur


GSB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ek-1: Kontenjan Dağılımı Listesi için Tıklayınız.

Başvuru kılavuzu

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı 2500 Personel Alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 Personel Alacak T.C.TİCARET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI A. GENEL BİLGİLER 657 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir