Adalet Bakanlığı Farklı Branşlarda 230 Kamu Personeli Alacak

Adalet Bakanlığı Farklı Branşlarda 230 Kamu Personeli Alacak

Adalet Bakanlığı Farklı Branşlarda 230 Kamu Personeli Alacak

Adalet Bakanlığı bünyesinde olmak üzere Bakanlık teşkilatları ile Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü için 230 farklı kadroya personel alımı yapılacak.

Ceza ve Tevkif Evleri bünyesinde kadrolu statüde olmak üzere 5 ve 9’uncu derece kadrolara 150 idare memuru öğrenci alımı yapılacak.


1) BAŞVURU YERİ VE TARİHLERİ:


a)Adaylar, başvurularını 30.09.2022 – 14.10.2022 tarihleri arasında saat 17.30’a kadar e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


b)Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.

Adaylar başvurularını iptal etmek istediği takdirde, e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden
başvurularını başvuru süresi içerisinde iptal edebileceklerdir.


2) BAŞVURU ŞARTLARI:


a) Adaylarda aranacak şartlar;
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma
Yönetmeliğinin 29’uncu maddesi hükümleri gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları
gerekmektedir.


-Türk Vatandaşı olmak,


-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak,


-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik
çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,


-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 14.10.2022 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS
LİSANS Genel Yetenek- Genel Kültür Sınavı 06 Eylül 2020 tarihinde yapılmıştır.) tarihi itibariyle 35 yaşını
bitirmemiş olmak (06/09/1985 ve sonrası doğumlu olanlar),


-Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve
mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık,
körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller
bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık
Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
(sağlık kurulu raporu sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)


-2020 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,


-En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,


3) SÖZLÜ SINAV VE MÜLAKAT:


-Sözlü sınav ve mülakata, 2020 KPSS LİSANS sınavına katılıp KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı
puan alan öğrenci adaylarından en yüksek puandan başlamak üzere Bakanlıkça belirlenen kadro sayısının
5 katı (750) idare memuru öğrenci adayı çağrılacaktır.


Sözlü sınav ve mülakata girecek adayların isimleri, sınav yerleri ile sözlü sınav tarihleri Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden (www.cte.adalet.gov.tr) bilahare ilân edilecektir.

Ayrıca adaylar sözlü sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.


a) Sözlü sınav;

İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20, Genel kültür 40, puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.


b) Mülâkat;

İlgilinin davranışı ve genel fiziki durumu 50, Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 50,puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Öğrenci adayının sözlü sınavda ve mülâkatta başarılı sayılabilmesi için her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.


4) NİHAİ BAŞARI LİSTESİ:


Nihai başarı listesi, adayların merkezi sınav, sözlü sınav ve mülakatta aldıkları puanların aritmetik
ortalamasına göre belirlenerek sınavın bitiminden sonra www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilân edilecektir.
Ayrıca adaylar sözlü sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Nihai başarı listesinde, puanların eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı,
mülakat puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
Sınavı kazanan adayların, öğrenciliğe kabulde istenecek belgelerle birlikte, tebliğ tarihinden itibaren 15
gün içinde Bakanlıkça belirlenecek olan eğitim merkezlerine bizzat başvurmaları gerekmektedir.


5) SINAVI KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık,
körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller
bulunmadığına dair Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu
raporu,

Adlî sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair (adayların devam eden veya sonuçlanan soruşturma ve
kovuşturmalarının olup olmadığını, var ise suçun niteliği ve mahkeme bilgilerini belirtir imzalı ve yazılı
beyana ek olarak www.turkiye.gov.tr adresinde ‘Adli Sicil Kaydı Sorgulama’ ekranından alacakları çıktı
belgesi) beyanı, (Beyan Formu)

Öğrenim durumlarını gösteren belgenin noter onaylı sureti veya e-devlet üzerinden alınan mezun belgesi
ya da ilgili kurumunca (üniversite veya fakülte yetkilisi) verilen onaylı örneği

2020 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünü gösterir sınav sonuç belgesinin çıktısı,

Son altı ay içinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf (6×9) (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan
Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun),

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya
pasaport) fotokopisi,

Kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapmış olanlardan görev
yaptıkları kurumdan alacakları hizmet belgesi,


-Güncel askerlik durum belgesi (www.turkiye.gov.tr adresinden alınmış çıktılar kabul edilebilir.)
Askerlikten muaf olanların muafiyete ilişkin sağlık kurulu raporunun veya diğer muafiyet belgelerinin
fotokopisi,


Adaylardan yukarıda belirtilen belgelerin istenileceği tarihler Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
internet sitesinden (www.cte.adalet.gov.tr) bilahare ilân edilecektir.


Süresinde başvurmayanlar, istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ve öğrenciliğe başvuru şartlarını
taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin yerine nihaî başarı listesindeki sıralamaya göre başarılı adaylar
arasından eğitimin başladığı tarihe kadar öğrenci adayı alınacaktır. Eğitimin başladığı tarihten itibaren
mazeretlerine bakılmaksızın öğrenci adayı alımı yapılmayacaktır.


Eğitime başladıkları tarihte, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri tamamlanmamış olanlar için
geçici kayıt yapılacaktır. Sağlık raporunun tamamlanması ve güvenlik soruşturmasının olumlu
sonuçlanmasından sonra kesin kayıt yapılacaktır. Sağlık raporunun ibraz edilememesi veya güvenlik
soruşturmasının olumsuz sonuçlanması halinde adayların öğrencilikle ilişikleri kesilecek ve yerlerine
öğrenci adayı alınmayacaktır.


6) ÖZEL HÜKÜMLER

Hizmet öncesi eğitim alan öğrencilere, eğitim süresince (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı
ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda harçlık ödenecektir.

Hizmet öncesi eğitimin süresi eğitim kurulu tarafından belirlenen en az 5 aylık süredir. Ceza İnfaz
Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde yapılacak hizmet öncesi eğitim,
isteğe bağlı olarak yatılı şekilde sürdürülür. Eğitim merkezlerinin ve yatılı tesislerinin her türlü gereksinimi,
giderleri ve hizmet öncesi eğitime alınanların resmî kıyafet ve harçlıkları Bakanlık bütçesinden karşılanır.
Eğitim merkezlerinde yatılı olarak kalmayan idare memurluğu öğrencileri, bu hizmetlerden
yararlanmamaları karşılığı herhangi bir hak talep edemezler.

Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı
sınava alınacaktır. Hizmet öncesi eğitimi başarı ile tamamlayan idare memurluğu öğrencilerinin idare
memurluğuna atamaları yapılacaktır.

Başarısız olan öğrenci adaylarının eğitim merkezi ile ilişiği kesilecektir. Başarısızlıkları veya sağlık
durumları dışındaki nedenlerle öğrenciliği sona erdirilenler veya isteği ile öğrencilikten ayrılanlar, kendileri
için yapılmış bulunan bütün giderleri iki katı olarak karşılamak zorundadırlar.

Ataması yapıldıktan sonra, sağlık nedeniyle görevini yapmaya devam edemeyecekler hariç olmak üzere
herhangi bir sebeple mecburi hizmet yükümlülüğü dolmadan görevinden çekilenler ile görevi ile ilişiği
kesilenler kendileri için yapılmış bütün giderleri, görev yapmadıkları süre ile orantılı ve iki katı olarak
ödemek zorundadırlar.

Hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğretim yılı karşılığında iki yıl süre ile mecburî
hizmetle yükümlüdürler.
İletişim: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Planlama ve İstihdam Bürosu
Telefon: 0312 507 0842 – 0503


D U Y U R U L U R
Ek-1: İdare Memuru Tanıtım Broşürü
Ek-2: Aday Personel Bilgi Formu ( Fotoğraflı Özgeçmiş)

SÖZLEŞMELİ 80 PERSONEL ALINIACAK

Ceza ve Tevkif Evleri bünyesinde sözleşmeli e 37 psikolog, 16 Öğretmen, 19 Sosyal Çalışmacı, 2 Veteriner, 1 Mühendis (inşaat), 1 Mühendis (gıda) ve 4 Fizyoterapist olmak üzere toplam 80 personel alımı yapılacak.

İşte mezuniyet ve genel şartlara dair tüm detaylar.

ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


80 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alım İlanı


Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında
sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav şartı” başlıklı
Ek 2’nci maddesinin 8’inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil
Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda;

Sözlü sınav ile 37 psikolog, 16 Öğretmen, 19 Sosyal Çalışmacı, 2 Veteriner, 1 Mühendis (inşaat), 1 Mühendis (gıda) ve 4 Fizyoterapist olmak üzere toplam 80 personel alımı yapılacaktır. Alım yapılacak il ve kontenjanlar Ek-1 listede belirtilmiştir.

BAŞVURU ŞARTLARI


A) Genel Şartlar:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil
Yönetmeliği gereğince adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek
sınıfına geçirilmiş olmak,
d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması
sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını;
şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri
engeller bulunmadığını; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden
alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda
başarılı olan adaylardan istenecektir.)


B) Özel Şartlar:


1) Psikolog pozisyonuna başvuracak adaylar için;
a) Psikoloji lisans programından mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,


2) Öğretmen pozisyonuna başvuracak adaylar için;


a) Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen
olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim
programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan
yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler
için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile
ilgili ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,


3) Veteriner pozisyonuna başvuracak adaylar için;


a) Veteriner lisans programından mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,


4) Mühendis (İnşaat) pozisyonuna başvuracak adaylar için;


a) İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak.


5) Mühendis (Gıda) pozisyonuna başvuracak adaylar için;


a) Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak.


6) Sosyal Çalışmacı pozisyonuna başvuracak adaylar için;


a) Sosyal Hizmetler lisans programından mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak.


7) Fizyoterapist pozisyonuna başvuracak adaylar için;


a) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak.


Not: Yukarıda yer alan unvanlara Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların denklik belgesini sistemde “Denklik
Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.


Ayrıca, Yüksek Öğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı
https://denklik.yok.gov.tr/kktc-basvuru internet adresinde yayımlanan Milletlerarası Anlaşma
gereği,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelere ÖSYM
tarafından yerleştirilen ve yerleştikleri programda eğitimini tamamlayan T.C. vatandaşlarının
ön lisans ve lisans diplomaları denklik işlemine tabi tutulmaksızın Türkiye Cumhuriyeti’nde
geçerlidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu kapsamda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerden mezun olan adayların ÖSYM tarafından yerleştirildiklerine dair belgeyi “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Yüksek Öğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı
https://denklik.yok.gov.tr/kktc-basvuru internet adresinde detaylı bilgi yer almaktadır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ


A) Başvuru Şekli ve Süresi:


a) Başvurular, 30 Eylül 2022 saat 09.00’da başlayıp, 14 Ekim 2022 saat 17.30’da sona
erecektir. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu
İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden
giriş yaparak,

e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru
ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.


b) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir.


c) Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile 2020
KPSSP3 puanı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) web servisleri
aracılığı ile alınacaktır. Başvuru aşamasında Yükseköğretim Bilgi Sistemi’nde yer alan öğrenim
bilgileri dikkate alınacağından,

e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunmayan adayların
başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan mezuniyet
bilgilerini mezun oldukları üniversitelerden güncelleştirmeleri gerekmektedir. İlanda belirtilen
KPSSP3 puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların başvuruları
değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu husustaki sorumluluk adayın kendisine aittir.


d) Ön inceleme aşamasında e-Devlet üzerinde yer alan bilgiler dikkate alınacaktır. Askerlikten
muaf olan adayların muaf olduklarına dair belgeyi veya sağlık kurulu raporunu, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyetinden mezun olan adaylar için ÖSYM tarafından ilgili programa
yerleştirildiklerine dair belgeyi, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan
adaylar için de denklik belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Adaylardan gerekli
durumlarda, sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.


e)Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının
tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından
“Başvuru alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu
hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir. Adaylar başvurularını iptal etmek istediği
takdirde, e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını başvuru süresi içerisinde iptal
edebileceklerdir.


f) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup,
atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş
ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.


B) Başvuru esnasında e-Devlet üzerinden sisteme yüklenilecek belgeler:


a) Fotoğraflı özgeçmiş,


b) Yalnızca askerlikten muaf erkek adaylar için muafiyete ilişkin sağlık kurulu raporu,


c) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden mezun olan adaylar için ÖSYM tarafından ilgili
programa yerleştirildiklerine dair belgeyi, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olan adaylar için de denklik belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Belgelerin, pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir.


C) Başvuruların Değerlendirilmesi:


Başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, ilan
edilen kadro sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sıralama
sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sözlü sınava
katılmaya hak kazanacaktır.

SÖZLÜ SINAV


A. Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi:
Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi www.adalet.gov.tr internet
adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sözlü sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı
üzerinden görüntüleyebilecektir.


B. Sözlü Sınav ve Sözlü Sınav Konuları:


a) Sözlü sınav;
1) ilgilinin atanacağı pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi 40,
2) Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
3) Genel kültür 20,
4) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden
yapılır.
b) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz
mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların bir veya birkaçından soru
sorulacaktır.
c) Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş)
puan almaları gerekmektedir.

NİHAİ BAŞARI LİSTESİ VE İTİRAZ


Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik
ortalamasına göre en yüksek puandan başlanmak üzere oluşturulacaktır. Nihai başarı listesi
Genel Müdürlüğümüz web sayfasından (https://cte.adalet.gov.tr) bilahare ilân edilecektir.
Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı
(https://www.isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir. Ayrıca
ilgililere tebligat yapılmayacaktır.


Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar aday listesinin ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü
içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne
yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme
sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme
alınmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR


Nihai başarı listesinde asil sırada yer alarak yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan
yerleştirmeye esas istenilecek belgeler ile yerleştirme yapılacak ceza infaz kurumları, tercih
alma ve atama işlemlerine ilişkin hususlar Genel Müdürlüğümüz web sayfasından
(https://cte.adalet.gov.tr) bilahare ilan edilecektir.

SORULARINIZ İÇİN;


İletişim: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Planlama ve İstihdam Bürosu
Telefon: 0312 507 0842 – 0503


EKLER:
Ek-1: Kontenjan Dağılımı
Ek-2: Aday Personel Bilgi Formu ( Fotoğraflı Özgeçmiş)


İLÂNEN D U Y U R U L U R

80 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İL BAZLI DAĞILIM TABLOSU

Personel Alımı İlanı SAYFASI

İlginizi Çekebilir

ÇAYKUR 1365 Personel Alımı Yapacak!

ÇAYKUR 1365 personel alımı yapacak İşte kadro dağılımı ve başvuru detayları… Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir