81 İl İçin 3 Bin 250 Bekçi Alımı Başvuru Ekranı Açıldı!

81 İl İçin 3 Bin 250 Bekçi Alımı Başvuru Ekranı Açıldı!

Polis Akademisi 81 İl İçin 3 Bin 250 Bekçi Alımı Başvuru Ekranı Açıldı!

2022 Bekçi Alımı Başvuruları Başladı!

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 3.250 bekçi alımı ilanı sonrasında adaylarda heyecan içinde alım kılavuzunun yayınlanmasını beklerken, Resmi Gazate’de yayımlanan alım ilanı ile birlikte EGM Polis Akademisi 81 İl 3 Bin 250 Bekçi Alımı Başvuruları Başladı.

EGM Polis akademisinin yürüttüğü başvuru süreci 28 Nisan itibariyle başladı.

Başvuru süresi 

Adaylar, 28 Nisan – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

Başvurular nasıl yapılacak ? 

https://ais.pa.edu.tr/ adresi üzerinden giriş yapan adaylar e devlet şifreleriyle sistemi giriş yaptıktan sonra, ekranda ki adımları takip ederek başvurularını tamamlayabilecekler. Sistem yoğunluğundan dolayı zaman zaman bağlantı hataları yaşanabilmektedir.

Sınav ücreti 340 TL 

İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 340 TL 28.04.2022 saat 09.00’dan 13.05.2022 saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacaktır.

İl İl Bekçi Kontenjanları

En az lise mezunu şartı

Emniyet Genel Müdürlüğü Bekçi alım ilanına başvuru yapacak adaylardan en az lise mezunu olmaları şartı aranıyor.

Başvuru sırasında adaylardan istenen belgeler 

*Sınav başvuru dilekçesi,

*T.C. kimlik numarasını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport),

*Diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi, (Yurtdışından mezun olanlar için ilgili kurumda alınan denklik belgesi),

*Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,

*Son bir yıl içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

*Kendisi ve evli ise eşinin Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını ifade eden yazılı beyanları,

*Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneği (S.G.K.’ dan alınan belge),

 *Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

*Askerlik terhis belgesi aslı ve fotokopisi,

*Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,

*Sağlık Bilgilendirme Formu istenecektir.

İŞTE KLAVUZUN DETAYLARI


2022/1. Dönem olarak Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine en az lise ve dengi okul mezunu 3.250 erkek
aday asıl olarak alınacaktır.


Bu kılavuz İçişleri Bakanlığı tarafından Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine başvuru, seçme,
değerlendirme ve sınav esaslarını içermekte olup ayrıca basım ve dağıtımı yapılmayacaktır.
2022/1. Dönem olarak Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine alınacak adayların Başvuru – Seçme ve
Değerlendirme Sınavları, Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Yönetmeliği ve Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında hazırlanmıştır.


Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama,
yürütme ve yargı organları kararları ile İçişleri Bakanlığının emirleri doğrultusunda değiştirilebilir. 2022/1. Dönem olarak Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine alınacak adaylar için hazırlanan bu kılavuzda belirtilen şartlarda herhangi bir değişiklik olması durumunda değişikliğe ilişkin hususlar; İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı veya İl Valiliklerinin resmi internet sitelerinden duyurulacaktır.

ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİKLER


Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.


a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,


b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,


c) En az 167 cm boyunda olmak,


d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,


e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,


f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,


g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,


h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,


i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,


j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm
bulunmamak,


k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,


l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,


m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,


n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,


o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,


p) Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından
çıkarılmamış olmak,


q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,


r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,


s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BAŞVURU ve SINAV TARİHLERİ


(1) İnternet Üzerinden Ön Başvuru Tarihleri:


a) Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavına internet üzerinden ön başvurular, 28.04.2022 – 13.05.2022
tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile
giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır.


b) e-Devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı
kimlik (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet
tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.
c) e-Devlet kapısı şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış
temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.


d) Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları statüsündeki adayların ön başvuruları
Başkanlığımızca yapılacağından, adayların dilekçeleri (adı, soyadı, TC. kimlik no, adres, 2 adet irtibat
numarası, mezuniyet durumu) ile şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneğini
(S.G.K.’ dan alınacak belge) ön başvuru tarihleri arasında 0 312 462 87 29 numaralı faksa göndermeleri
gerekmektedir.


UYARI: e-Devlet kapısı şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneler
doldurularak başvuru işlemi sonuçlandırılacaktır. İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında
yapılacaktır. Posta yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.
UYARI: 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı başvuruları sınav ücreti
yatırıldıktan sonra e-Devlet üzerinden yapılacaktır.


BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım sınavına katılmak isteyen adaylardan;


a) Sınav başvuru dilekçesi,
b) T.C. kimlik numarasını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport),
c) Diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi, (Yurtdışından mezun olanlar için ilgili
kurumda alınan denklik belgesi),
d) Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,
e) Son bir yıl içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
f) Kendisi ve evli ise eşinin Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını
ifade eden yazılı beyanları,
g) Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin
ilgili kurumca onaylı örneği (S.G.K.’ dan alınan belge),
h) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,
i) Askerlik terhis belgesi aslı ve fotokopisi,
j) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,
k) Sağlık Bilgilendirme Formu istenecektir. (Adaylar, Sağlık Bilgilendirme Formu ile birlikte varsa ilaç
raporu, durum bildirir sağlık kurulu raporu, engelli sağlık kurulu raporu, askerlikten muafiyet raporu,
herhangi bir öğrenci adaylığından veya personel alımı adaylığından sağlık nedeniyle elenmesine neden
olan raporları ile sağlık özgeçmişini tanımlayan bütün bilgi, belge ve raporları Ön Sağlık Kontrolü
Komisyonuna sunmak zorundadır.) (Sağlık Bilgilendirme Formu müracaat yerleri açıklandığında internet
ortamında yayınlanacaktır.)

Yapılacak işlemler için başvuru dilekçesinde belirtilen bilgiler esas alınacağından, beyan edilen yanlış
bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacak ve herhangi bir hak iddia edemeyecektir.

Müracaatı kabul edilen adaylar Ön Sağlık Kontrol Komisyonuna alınmaya hak kazanacaklardır.


UYARI: Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları alınır.
Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların
başvuruları geçersiz sayılır.


(2) Başvuru Ücreti Yatırma Tarihleri:


a) İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 340 28.04.2022
saat 09.00’dan 13.05.2022 saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi
Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş
Sınavı” isimli hesabına yatırılacaktır.
b) Sadece Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden ve internet bankacılığından başvuru ücreti
yatırılabilecektir. (İnternet Bankacılığından ücret yatıran adaylar dekont çıktısı almaları gerekmektedir.)
c) Adaylardan başvuru esnasında istenen belgeler kapsamında “sınav ücretinin yatırıldığına dair banka
dekontu” istenildiğinden ADAYLARIN SINAV ÜCRETİNİ YATIRIRKEN KENDİ ADINA KENDİ
T.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE, “2022/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE
BEKÇILIĞI GIRIŞ SINAVI” için ücret yatırdıklarını belirterek sınav ücretini yatırmalarını ve
alınan dekontu şahsen başvuru esnasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV
ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.


UYARI: 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavına başvuruda bulunan
adaylardan;
Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,
Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi
birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz
sayılan,
Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,
Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,
Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri
ödenmeyecektir.


ŞAHSEN BAŞVURULARIN ALINMASI


Ön başvuru yapan adaylar, şahsen başvurularının alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması
için Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (https://pa.edu.tr) açıklanacak olan başvuru
tarihleri ve merkezlerine, Sınav Giriş Belgesinde bildirilen saatte Müracaat Kabul Komisyonuna şahsen
başvuruda bulunacaklardır. Posta yoluyla veya belirtilen tarihler haricinde ya da şahsen yapılmayan
başvurular kabul edilmeyecektir.
(3) Sınav Merkezlerine Şahsen Başvuru-Evrak Teslim ve Ön Sağlık Kontrolü ile Aday
Değerlendirme ve Seçme Sınavı (Yazılı Sınav, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Sınav) Tarihleri:
Adayların internet üzerinden https://pa.edu.tr adresli resmi internet sayfasında yukarıda belirtilen
tarihler arasında ön başvurularını yaptıktan sonra başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek
belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler Devlet Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü veya
Başkanlığın resmi internet sayfasıyla ya da diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulur.
Adaylara ayrıca posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet
ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların başvuru merkezleri ve başvuru tarihleri kesinleşip internet
üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen
başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.
UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezlerine adayların alımı sırasında yanlarında cep telefonu,
ses görüntü kayıt cihazı veya değişik benzeri hiçbir elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.


SINAV ESASLARI


Adaylar Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına girmeden önce müracaatı alındıktan sonra Ön Sağlık
Kontrol Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı,
Yazılı Sınav, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Sınav şeklinde yapılır.
Adayların Başvuru ve Sınav Merkezleri ile sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan
edildikten sonra değiştirilemez.
Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.


ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

Müracaat Kabul Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar; aynı gün içerisinde ilgili Ön
Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecektir.

Ön Sağlık Kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından, adaylar hakkında Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olur
veya Olamaz” şeklinde karar verilecektir. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olamaz” kararı verilen
adaylar sınav aşamalarına devam edemeyecektir.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olur” kararı verilen adaylar, yazılı sınava katılmaya hak
kazanacaktır.


YAZILI SINAV

Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir
puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecektir (Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı)
x 100). Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Yazılı Sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür”
konularından oluşacaktır.

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik
belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden
pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava
alınmayacaktır.

Yazılı Sınavda kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine başka bir
kimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılacak ve bir daha adaylığa
başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca bu kapsamda tespit edilecek ilgililer hakkında adli/idari
soruşturma başlatılmak üzere gerekli işlemler yapılacaktır.

Yazılı Sınav aşamasını geçen adaylar içerisinden; Yazılı Sınav puanına göre başarılı adaylar
içerisinden en yüksek puandan düşük puana doğru olmak üzere sıralanarak her il için ayrı ayrı belirlenen
il kontenjanının 10 (on) katı kadar aday Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına çağrılacaktır.

Yazılı Sınav tarihleri, sonucu, itiraz ve adayları ilgilendiren diğer iş ve işlemler Polis Akademisi
Başkanlığı resmi internet adresinden (https://pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon
vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.


FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Yazılı Sınavda başarılı olan adaylar, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar.

Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat
görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.
a) Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı
olarak yapılır.
b) Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek
nitelikteki sayaçlarla yapılır.
c) Fiziki Yeterlilik Sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında
alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi
Adayı Olamaz” kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınav aşamasına geçemezler.

Fiziki Yeterlilik Sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar,
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi
internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları
ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.


SÖZLÜ SINAV

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden
(www.pa.edu.tr) kendilerine duyurulacak yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava
tabi tutulurlar.

Sınav esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart
çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili
olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.

Adaylar;
a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavraması,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan
üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.


SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI

Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav
puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının % 50’sinin toplamı olarak hesaplanacaktır. Adaylar arasındaki
başarı sıralama puanında eşitlik olması halinde; sırasıyla yazılı sınav puanı, mülakat puanı ve fiziki
yeterlilik puanının yüksekliği esas alınacaktır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday
tercih edilecektir.

Adayların sınavlardaki başarı sıralamasına esas giriş puanlarına göre; asıl ve asıl sayısı kadar yedek
olmak üzere listeler ilan edilecektir.

Söz konusu sınav sonuç listeleri Polis Akademisi Başkanlığı internet sayfasından ilan edilecektir.
UYARI: Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası
www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile
sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç
duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Eksik veya yalan beyan ile sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme
sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların sınavları asıl veya yedek olarak kazanmış
olsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır.
Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi durumunda aday
hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.


SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI

Yapılan sınavda başarılı olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların; ilgili
Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Sağlık Kurulu Raporları aldırılmak üzere
hastaneye sevkleri yapılacaktır.

Sağlık şartları bakımından Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday
memur olarak atanacaktır.

Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz
etmeyenler ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan, gerekli sağlık şartlarını taşımayan
veya ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler (ilan tarihinden itibaren 15 iş günü)
içerisinde göreve başlamayan ya da aday memurluktan istifa eden veya herhangi bir sebeple ayrılanların
atamaları ise iptal edilerek il kontenjanı için düzenlenen yedek listesinin başından başlanarak sırası ile
yedek aday çağrılacaktır.


2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçisi Başvuru-Seçme ve Değerlendirme Sınavları için 7245
sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu, Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği ve
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında hazırlanmış bu kılavuzun Polis Akademisi
Başkanlığımızın www.pa.edu.tr resmi internet sayfasında yayımlanması hususunu;
Tensiplerinize arz ederim.

EGM 3.250 Bekçi Alımı kılavuzu için TIKLAYIN

İlginizi Çekebilir

van haber son dakika

Kemikleri 4 Yıl Sonra Kato Dağında Bulunan Cinayetin Failleri Van’da Yakalandı

Kemikleri 4 Yıl Sonra Kato Dağında Bulunan Cinayetin Failleri Van’da Yakalandı Hakkari’de 2018 yılında yaşanan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.